Abonnementsartikel

Det er afgørende, at kartoffelmarken holdes ren i hele den kritiske konkurrenceperiode

Sencor har været godkendt i Danmark siden midten af 1970"erne.

Den praktiske anvendelse af Sencor har i de forløbne år løbende tilpasset sig til den til enhver tid givne viden og de ændrede dyrkningsforhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Midlet er i dag basisproduktet for ukrudtsbekæmpelsen i kartoffelmarken på grund af sin brede ukrudtseffekt og særdeles konkurrencedygtige pris. Det giver med andre ord meget ukrudtsbekæmpelse for pengene.

Fundamentet i sprøjteplanen

Det er først og fremmest vigtigt at kende de dominerende ukrudtsarter på kartoffelarealet. På basis af denne viden tages beslutning om hvilken ukrudtsløsning, der er bedst samt mest økonomisk fordelagtig.

Sencor er godkendt med en maksimal dosering på 0,35 kg pr. ha og anvendes normalt bedst ved at gennemføre en splitbehandling med 0,2 kg Sencor på ukrudtets ægte kimbladstadie efterfulgt af 0,15 kg Sencor 6-10 dage senere.

Mange kartoffelavlere opnår en helt tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse med denne plan.

På arealer med en kraftig ukrudtsbestand, eller hvor der forekommer specielle vanskeligt bekæmpbare ukrudtsarter, bør virkningen sikres ved tilsætning af et supplerende ukrudtsmiddel til Sencor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af figuren fremgår det, at Sencor som basisprodukt bekæmper en lang række ukrudtsarter spændende fra agersennep over hvidmelet gåsefod og kamille til raps.

Kend ukrudtet

Hvis der findes snerlepileurt, vejpileurt eller enårig rapgræs på arealet suppleres Sencor ved første sprøjtning med tilsætning af Afalon.

Findes der derimod agersvinemælk eller burresnerre samt tidligere nævnte ukrudtsarter suppleres første Sencor-sprøjtning derimod med tilsætning af Fenix.

Ved forekomst af sort natskygge som problem på arealet (÷ agersvinemælk) samt de tidligere nævnte ukrudtsarter kan der til første Sencor-sprøjtning vælges mellem enten at tilsætte det nyligt godkendte middel Command eller Boxer.

Hvor der eventuelt er problemer med græsser (inkl. kvik), grå bynke eller tidsler og eventuelt forekommer burresnerre eller agersvinemælk, kan behandlingen med Sencor eventuelt afsluttes med en sprøjtning med det nyligt godkendte middel Titus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anvendelsen af Sencor som basisprodukt giver med andre ord mulighed for at vælge en række gode og fleksible løsninger.

Gode muligheder

Sencor giver flere særdeles gode muligheder for at sikre et rent kartoffelareal indtil optagning d.v.s.med under 10 pct. ukrudtsdækning. Tabellen viser forskellige forslag til sprøjteplaner med dertil hørende doseringer.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i kartofler har gennem årene vist, at kartofler er meget følsomme over for konkurrence fra ukrudt.

Et tilfredsstillende resultatet af ukrudtsbekæmpelsen afhænger først og fremmest af det rigtige valg af sprøjteplan på det givne kartoffelareal. Når valget af sprøjteplan er foretaget, er det herefter af afgørende betydning, at timingen af den enkelte behandling er så optimal som mulig.

Det vil sige, hvor Sencor er med, skal der sprøjtes på ukrudtets ægte kimbladstadie. Kun herved sikres et tilfredsstillende nettoresultat med den mindst mulige indsats såvel økonomisk, arbejdsmæssigt samt produktmæssigt. FUNDAMENTET I SPRØJTEPLANENSENCOR+Afalon+Fenix+Com-mand+BoxerAgersennepAgerstedmoderFuglegræsHanekroHaremadHvidmelet gåsefodHyrdetaskeKamille lugtløs-/skiveKornblomstKrumhalsLægejordrøgNælde liden-Pileurt bleg-/fersken-RapsTvetandGODTVALGPileurt snerle-/vej-Rapgræs enårig-+ OvennævnteGODTVALGAgersvinemælkBurresnerre+OvennævnteGODTVALGSort natskygge(÷ Agersvinemælk)+GODTOvennævnteVALGMiddel i1. og 2. sprøjtningDoseringkg/l pr. haBemærkningerÉn spr. med Sencorfør fremspiring 0,35Kan eventuelt suppleres med Titus,30 g/ha, ved forekomst af græsser,burresnerre, grå bynke, agersvine-mælk eller tidsel.1. Sencor2. Sencor 0,2 0,151. Sencor + Afalon disp.2. Sencor 0,2 + 1,5 0,15Mod snerlepileurt opnås en lidt meresikker effekt ved at dele Sencor-mængden på tre behandlinger (0,15 + 0,1 + 0,1 kg Sencor).1. Sencor + Fenix2. Sencor 0,2 + 2,0 0,151. Sencor + Command2. Sencor 0,2 + 0,25 0,15Senest 5 dage før kartoflernes frem-spiring.1. Sencor + Boxer2. Sencor 0,2 + 2,0 0,15Alm. ukrudt + enårig rapgræs.1. Sencor + Boxer2. Sencor 0,2 + 4,0 0,15Som ovenfor + sort natskygge.3