Abonnementsartikel

Bredspredning forbudt fra 1. august 2002

Regeringen vil gøre fast overdækning af gyllebeholdere obligatorisk med undtagelse for dem, der dokumenterer, at deres flydelag er i orden. Det betyder egenkontrol (logbog) og besøg af en autoriseret kontrollant.

Det er et af punkterne i ammoniakhandlingsplanen, som miljø- og energimister Svend Auken (S) har fremlagt i forlængelse af midtvejsaftalen om Vandmiljøplan II.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis det viser sig, at landmandens flydelag ikke er i orden, bortfalder undtagelsen fra kravet om den faste overdækning. Så skal vedkommende have den faste overdækning på plads, erklærer Svend Auken.

Undtagelsesreglen ophæves, hvis det ikke er i orden inden for to gødningssæsoner, og så bliver kravet om fast overdækning ufravigeligt for alle.

Ved naturfølsomme områder eller nær naboer bliver fast overdækning obligatorisk, men afstandsgrænsen bestemmes lokalt alt efter naturtype og vindretning.

Svend Auken har ingen tiltro til, at man kan undgå de private, autoriserede kontrollanter som led i egenkontrollen, når kommunerne ikke hidtil har været i stand til vil være at udøve en effektiv kontrol med gyllebeholdere.

Forbud

Forbudet mod bredspredning fra den 1. august 2002 er et andet punkt i regeringens ammoniakhandlingsplan. Den skal nedbringe ammoniakfordampningen fra 87.000 ton N/år til godt 62.000 ton, oplyser Svend Auken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et påbud om nedfældning i radrækkeafgrøder overvejes, oplyser Miljø- og Energiministeriet. Det ville være en stramning i forhold til anvendelse af slæbeslanger.

Kravene til lavere N-tab fra lager betyder, at ab lager mængderne for kvælstof opskrives med 3,9 pct., og specielt værdien af dybstrøelsesgødning skal øges med cirka syv pct. i 2004. Kravene til N-udnyttelsen i husdyrgødning skal forhøjes med mellem én og halvanden pct.

Efter Wilhjelm-udvalgets rapport senere på året vil regeringen fremlægge en handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse, der indeholder betingelserne for etablering og udvidelse af husdyrbrug i nærheden af sårbare naturtyper.

Venstre afviser regeringens ammoniakhandlingsplan, fordi partiet ikke vil deltage i "kollektiv afstraffelse af landmændene". Partiet foretrækker at styrke den kommunale kontrol af gyllebeholdere.

Viceformand i Landboforeningerne, Hans Bang-Hansen, kalder ammoniakplanen for "afbalanceret". Ordningen med egenkontrol giver os nogle meromkostninger, men det er en fornuftig udgang på sagen, erklærer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ammoniakhandlingsplanens mål er at mindske fordampning med 9500 ton om året fra 2004, hvoraf 2600 ton alene stammer fra bedre gødningshåndtering i pelsdyrstalde. Det er 2000 ton mere end de godt 7500 ton, justeringen af Vandmiljøplan II skal give. :

Hovedpunkter i ammoniakplanen