Abonnementsartikel

Store områder af den danske landbrugsjord er så mættet med fosfor, at det kan blive et miljøproblem

Store mængder fosfor har hobet sig op i dansk landbrugsjord på grund af de seneste årtiers udbringning af fosfor med handels- og husdyrgødning. Nye målinger fra Danmarks JordbrugsForskning (DJF) viser, at en række danske marker har nået mætningspunktet for, hvad jorden kan tilbageholde af fosfor.

Forskerne advarer derfor om øget risiko for udvaskning af fosfor i landbrugsjorden de kommende år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tab af fosfor fra landbrugsjord kan være kritisk for vandmiljøet. Derfor er det vigtigt at kunne vurdere tabet af fosfor fra et område, og hvordan tabet kan begrænses.

De højeste mætningsgrader er fundet på sandjord, hvor man generelt også finder den største koncentration af husdyr.

Stigningen i fosforindholdet begrænser sig ikke kun til nul-25 centimeters dybde, men også i underjorden, det vil sige i dybder på 25-50 centimeter.

Fosfortab

De nye målinger fra DJF støttes af landsdækkende målinger fra Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Det årlige fosfortab på dyrkede marker er nu 0,4-0,5 kg fosfor pr. hektar mod tidligere 0,2-0,4 kg fosfor pr. hektar. Til sammenligning er fosfortabet fra naturarealer på omkring 0,1 kg fosfor pr. hektar, oplyser DJF.

Forskerne peger på flere muligheder for at opnå en bedre fosforbalance. Optimal fodring og separation af gylle er to mulige løsninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vigtigste er dog ifølge forskerne, at indsatsen målrettes mod de arealer, hvor risikoen for fosfortab er stort. Det er for eksempel områder tæt på vandløb eller arealer med specielle jordbundsforhold, og hvor der over længere tid er blevet tilført husdyrgødning.

Mange danske jorde har en mætningsgrad, der er højere end 25 pct., som anses for at være den kritiske grænse.

Fosforindhold

Fra 1986 til 1998 var den årlige stigning i 0-50 centimeter dybde i gennemsnit 25 kg fosfor pr. hektar i de undersøgte jorde.

Denne stigning er større end det årlige fosforoverskud på 12 kg fosfor pr. hektar på landsbasis. Tallet er beregnet ud fra nationale balancer i samme periode.

Forskellen i de to tal kan dog skyldes, at de nationale balancer kan være undervurderet med seks til 10 kg fosfor pr. hektar årligt. Samtidig er de undersøgte jorde ikke nødvendigvis repræsentative for danske jord- og bedriftstyper, oplyser DJF.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Undersøgelserne viser, at den største stigning i fosforindholdet er sket i underjorden i forhold til de første 0-25 centimeter dybde.

Generelt er fosforindholdet forhøjet helt ned til 75 centimeters dybde. Det indikerer ifølge forskerne, at det gødningsfosfor, som er blevet tilført markernes pløjelag gennem årene, i stort omfang er blevet transporteret ned i underjorden.