Abonnementsartikel

Renteudviklingen har gjort FlexLån i euro mere fordelagtige

Renterne på realkreditlån er faldet en del i løbet af 1. halvår 2001. Den lange rente er kun faldet omkring syv basispoint, mens den korte rente, som den mest almindelige FlexLån type F1 er baseret på, er faldet betydeligt - omkring 58 basispoint. Det lavere renteniveau i Danmark er primært styret af internationale forhold.

USA har nedsat den toneangivende rente seks gange i år - og senest den 27. juni med 0,25 procentpoint. I begyndelsen af 2001 lå den ledende amerikanske rentesats på 6,50 procent, mens den nu er nedsat til 3,75 procent - det laveste niveau i de seneste syv år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rentenedsættelserne i USA er primært et forsøg på at skubbe økonomien i gang igen. I den seneste tid er arbejdsmarkedssituationen samtidig blevet forværret, og banken er bekymret for virksomhedernes manglende investeringer.

De seneste nøgletal fra USA peger dog i retning af, at væksten er på vej op, og den amerikanske økonomi derfor går lysere tider i møde.

Inflation og faldende vækst

I Euroland har den stigende inflation og den faldende vækst længe været to væsentlige parametre, som Den Europæiske Centralbank, ECB, har holdt skarpt øje med.

Inflationen for maj måned nåede det hidtil højeste niveau, som primært kan henføres til store prisstigninger på fødevarer og energi. Senest har ECB dog i flere sammenhænge forsikret, at den stigende inflation er et forbigående fænomen.

I den generelle strukturudvikling med investering i kvægsektoren og øget staldbyggeri i svinesektoren, er det vigtigt at vælge den bedste finansiering til formålet. Selv om de fleste låntagere har individuelle behov og præferencer, bør FlexLån indgå som et naturligt alternativ til traditionel realkreditfinansiering med lang fast rente. Renteudviklingen har nemlig medført, at FlexLån, baseret på korte obligationer, er blevet mere fordelagtige i løbet af foråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Renteforskellen mellem den korte etårige rente og den lange rente ligger således primo juli måned omkring 240 basispoint, hvorfor besparelsen ved denne låntype er ganske pæn.

Lån i euro

Den lavere korte renter har samtidig medført, at lån i euro er blevet mere fordelagtige, da rentespændet mellem korte danske renter og euro-renter er udvidet og nu ligger på godt 54 basispoint.

Derfor vil der være pæne besparelser ved at vælge FlexLån i kroner eller euro frem for lån med fast rente eller omlægge fastforrentede lån til FlexLån.

For et 30-årigt lån på fem millioner kr. vil FlexLån type F1 være godt 42.500 kr. billigere om året efter skat end et syv procents obligationslån med fast rente. Ved at vælge FlexLån type F1 i euro kan man spare yderligere omkring 10.000 kr. netto om året. Og jo større rentebesparelse jo mere afdrages der på lånets restgæld.

Når man vælger FlexLån med rentetilpasning, skal man dog være opmærksom på, at renten kan ændre sig, når lånet bliver rentetilpasset. Ved FlexLån i euro er der desuden den usikkerhedsfaktor, at lånet er finansieret i udenlandsk valuta. Derfor bør rentefordelen ved lån i euro være så stor, at den står i forhold til risikoen ved optagelse af lån i en fremmed valuta.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordele og risici

Der kan være flere bevæggrunde for at optage lån i euro. De tre vigtigste er rentefordel, risikoafdækning og risikospredning.

Selv om Danmark fortsat står uden for ØMU"en, mener vi, at valutakursrisikoen ved lån i euro er begrænset, idet Danmarks Nationalbank og ECB har aftalt fortsat at beskytte den danske krone inden for et udsvingsbånd på 2,25 procent i forhold til euroen.

Med lån i euro kan landbrug med indtægter i euro og finansiering i kroner opnå en risikoafdækning af valutarisikoen. Dette opnås ved at matche valuta på aktiv- og passivsiden. Her er det interessant, at landbrugsstøtten fra EU bliver beregnet i euro.

Lån i euro giver mulighed for risikospredning, idet landmanden kan kombinere lån i kroner og lån i euro. Desuden kan risikoen spredes ved kombination af lån med forskellig løbetid, lån fra forskellige udbydere samt fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Praktiske forhold

For realkreditlån i euro gælder de samme regler som for realkreditlån i kroner med hensyn til løbetider, lånegrænser, afdragsprofiler med videre. Kun ved den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab afviger reglerne.

Det betyder, at kursgevinster altid beskattes, ligesom kurstab er fuldt fradragsberettigede, da lån i euro skattemæssigt behandles som lån i fremmed valuta.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Terminsydelser på lån i euro kan, ligesom lån i kroner, betales via BetalingsService. Rent praktisk betales terminsydelserne via BetalingsService dog i kroner.