Abonnementsartikel

Et nyt forslag ønsker at kæde landbrugsstøtte sammen med naturbeskyttelse

Landsforeningen Økologisk Jordbrug stiller forslag om, at økologiske landmænd skal forpligte sig til naturbeskyttelse for at få del i økologistøtten fra staten. Foreningens forslag er inspireret og udsprunget af dens deltagelse i Wilhjelm-udvalget.

Initiativet kommer, fordi Landsforeningen Økologisk Jordbrug mener, at økologerne kan gå foran på dette felt, ligesom de har gjort på en række andre felter. Den betegner det som en naturlig del af den økologiske driftsform, at man værner om naturen og arbejder aktivt for dens bevarelse. Således skal forslaget også ses i lyset af, at en væsentlig del af den biologiske mangfoldighed og mange af de truede arter ikke findes på de dyrkede arealer, uanset om de dyrkes på økologisk vis.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landsforeningen Økologisk Jordbrug har stillet sit forslag i samarbejde med en række andre natur- og miljøorganisationer. Initiativet går ud på, at der skal være en "naturpligt" på minimum fem procent af de økologiske bedrifters areal, samt pligt til at udarbejde en naturplan der kan udpege de mest værdifulde naturarealer på ejendommen plus en plan for plejen af dem.

Støtte og bureaukrati

Når den statslige økologistøtte kædes sammen med naturinitiativet, er det fordi, det kan ses som en gensidig aftale, der imødekommer ønsker og behov fra begge sider. Staten får sine hensigter om en større naturbeskyttelse imødekommet, og økologerne får kompensation for tab af arealer til den økologiske produktion.

Det understreges i forslaget, at det ikke er meningen, at naturpligten skal kunne byttes imellem de enkelte landmænd, selvom der kan være store forskelle i de bevaringsværdige områder på bedrifterne. Landsforeningen Økologisk Jordbrug finder imidlertid, at fem procent er så beskeden en del af gårdenes areal, at det må være muligt for alle at opfylde kravet. Samtidig mener foreningen, at det vil skabe alt for meget administration og bureaukrati at administrere en bytteordning.

Netop bureaukrati, er noget, foreningen mener, at staten skal undgå i forbindelse med dens forslag.

Flere elementer

Initiativet har følgende elementer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den enkelte bedrift forpligter sig til at tage særlige hensyn til biologisk mangfoldighed på minimum fem procent af totalarealet

Brak i omdrift kan ikke tælles med

Arealerne må ikke ompløjes og dermed komme i omdrift. Naturen kan dog have gavn af, at nogle arealer afgræsses

Udpegningen skal ske på basis af en enkel, men gennemarbejdet naturplan, der udpeger den mest værdifulde natur på ejendommen

Der skal udarbejdes en konkret plan for pleje af de udpegede arealer

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eksempler på velegnede naturarealer til opfyldelse af fem procent-forpligtelsen:

Overdrev, levende hegn, bredder i forbindelse med vandløb, lavbundsjorde, mergelgrave, engarealer, remiser og moser.