Abonnementsartikel

Mindre brakareal og begrænset pleje er blandt de fordele, lucernedyrkning kan bidrage med, fastslår lucernedyrkernes formand

Det danske lucerneareal udgør for nærværende knap 4.000 hektar, og ejerne af skønsmæssigt 1.800 hektar har kontrakt med Alfax i Vonsild ved Kolding.

- Det areal skulle gerne øges, for der er både arbejdsbesparelse og et fornuftigt dækningsbidrag i at dyrke lucerne, siger formanden for DJFL, Den Jysk-Fynske Lucernedyrkerforening, Per Tage Hansen, Nr. Randlev ved Odder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lucernen er en eminent forfrugt for især hvede, påpeger formanden. Han nævner som eksempel, at den er selvforsynende med kvælstof. Der er således ikke behov for tilførsel af kvælstof i brugsårene.

- Desuden er den fortrinlig at bruge med henblik på jordens struktur. Pæleroden dræner jorden, hvad man nok kan forstå i betragtning af, at den kan blive over en meter lang.

- Da jeg for ikke så længe siden pløjede en 1. års hvedemark på tværs, var det så tydeligt som noget, at lucernen forbedrer jordens struktur. Jorden var langt mere porøs og let at pløje, hvor der i 2000 havde været lucerne, end hvor der samme år havde været raps.

- Til gengæld skal man så være på det rene med, at etableringen skal foretages præcist. Derefter skal marken have PK-gødning om foråret, mens Alfax klarer resten.

Hjælp til selvhjælp

Direktør Carsten Vesthammer, Alfax A/S, påpeger over for MaskinBladet, at det er hjælp til selvhjælp, når landmanden gør sig umage med etableringen, så marken kan ligge i årevis.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konsulent Keld Daa Funder, LandbrugsRådgivning Østjylland, er sagkyndig, uafhængig konsulent på feltet, og han betoner ligeledes, at markens dræningstilstand skal være i orden, da lucernen ikke tåler at overvintre med "våde fødder".

Frøene skal godt nok sås i fugtig jord og ikke rillesås, men dækkes til, da sollyset dræber bakterierne. Desuden skal reaktionstallene checkes med rettidig omhu. De skal være over 6,5, da planterne ellers ikke danner de bakterieknolde, der skal opsamle luftens kvælstof, og dermed ikke vil gro.

- Men er dræningen på plads, skal jorden blot tilføres kalk eventuelt direkte i såbedet, fastslår Keld Funder. Han betoner, at marken på forhånd skal være renset for kvikgræs med RoundUp, hvorefter lucernen i det store og hele selv holder marken ren.

Sund afgrøde

Et af foreningens bestyrelsesmedlemmer har i et notat anført, at lucerne for ham at se er en sund afgrøde, der som regel ikke har behov for sprøjtning, og at den er smuk at se på om sommeren.

Per Tage Hansen supplerer med, at metoden med at se på bløde værdier i landbruget også kan inddrages i emnet, fordi afgrøden kræver så lidt arbejde i det dagligt. Carsten Vesthammer mener da også, at jo mere der fokuseres på GMO, og jo mere modstand GMO fremkalder, desto flere fordele burde lucernedyrkning medføre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er rent dansk produktion, og afgrøden er sporbar inden for nærområdet, siger han.

- Og da afgrøden stort set ingen behandling kræver, giver økologisk lucerne samme udbytte som den konventionelle.

Mængdemæssigt udgør omsætningen af økologisk lucerne 20-25 pct. af den konventionelle produktion.

Økonomi

Hvis en landmand vil i gang med at dyrke lucerne, skal en række forhold gennemgås på forhånd.

- For det første skal en landmand ved planlægning ud over en toårs frist se på det forventede dækningsbidrag II, altså når alt er betalt, påpeger Keld Funder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Landmænd er tilbøjelige til at nøjes med DB I, og det er ikke nok, fastslår han med henvisning til den elementære kendsgerning, at maskiner er dyre investeringer.

- Men i det hele taget vurderer vi ejendommen, dens jord og beliggenhed, maskinparken m.v., og hvis en maskinpark er i underkanten i forhold til bruget, eller hvis man lader en maskinstation klare arbejdet, er det oplagt at tage lucerne ind.

- Lucerne giver et bedre dækningsbidrag II end typiske vekselafgrøder som raps og ærter, og igen: de bløde værdier tæller stadig mere i landbruget, siger Keld Funder.

Foreningen

På spørgsmålet, om foreningen ikke er et noget stille selskab, svarer Per Tage Hansen klart "jo", men understreger samtidig, at den heller ikke har til formål at gå i flæsket på hvem som helst.

- Den er over 30 år gammel og tilbyder faglig rådgivning på sit felt i samarbejde med Alfax, og er der uklarheder, er Keld Funder vor uafhængige rådgiver.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Om sommeren arrangerer vi markvandringer, der spredes egnsvis, så vi kommer rundt både i Jylland og på Fyn. Det harmonerer med bestyrelsens sammensætning, der betyder, at en lucernedyrker hvor som helst i landet har en lokal repræsentant, han/hun kan henvende sig til.

I løbet af vinteren skal foreningen have et link på Alfax" hjemmeside, mens det endnu ikke er aktuelt med egen hjemmeside.

Storebælt

Foreningens navn rummer iboende, at der ikke er medlemmer øst for Storebælt, selv om der er kommet henvendelser derfra.

- Men brofragten gør det ikke attraktivt at hente lucerne på Sjælland, siger Carsten Vesthammer.

- Til gengæld er det – for nu at bruge en meget slidt kliché – set fra fabriksside svært at bevare pessimismen. Nok var der krise i tørreribranchen i 1998-99, men markedet vendte hurtigt, og i dag kan vi afsætte alt, hvad vi kan producere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det lucerneareal i Danmark, som vi har tilknytning til, skulle gerne op på 2.500 hektar samtidig med, at vi skal øge produktiviteten på fabrikken.

- Så vil det komme til at se rigtig fornuftigt ud, fastslår Carsten Vesthammer.