Abonnementsartikel

Landmænd i ramte BSE-besætninger udpeger selv én af tre vurderingsmænd i taksationskommissionen og kan klage over erstatninger

Det var en tung dag i september, da landmand Hans Kjær, Illum Kjær I/S, gik i stalden sammen med taksationskommissionen for at sætte kroner og ører på mange års avlsarbejde.

Besætningen på Udby Gammelgård ved Nr. Åby på Fyn bestående af knap 230 jerseykøer skulle slås ned, efter at der var fundet BSE i besætningen. Det er den femte danske besætning, der er ramt af BSE.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hele vurderingen foregik meget professionelt. Det kan jeg ikke sige noget til. Men der er tale om dyr, vi har haft i mange år. Så kan man ikke undgå at få en klump i halsen, siger Hans Kjær.

Med i stalden var den lokale kvægbrugskonsulent, som Hans Kjær valgte som sin repræsentant i taksationskommissionen. Desuden var der to vurderingsmænd udpeget af veterinærchefen i den lokale fødevareregion.

Dyrene vurderes

Når en besætning slås ned, får landmanden erstatning for dyr og det driftstab, han vurderes at have i forbindelse med nedslagningen.

Landskonsulent Ole Klejs Hansen, Landskontoret for Kvæg, oplyser her om de gældende regler. Han har været med til flere vurderinger af BSE-besætninger og anvendes ofte af Overvågningsudvalget i erstatningssager om kvægsygdomme.

Køer og kælvekvier vurderes enkeltvis efter mælkeydelse og avlsværdital. Også blandt andet ben og yver tæller med i vurderingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den værdi, vi skal finde frem til, er genkøbsværdien den dag, dyret slås ned. Derfor skal hvert enkelt dyr vurderes nøje, siger Ole Klejs Hansen.

Ungdyr vurderes og takseres i grupper.

Hans Kjær har modtaget opgørelsen over dyrenes værdi, og den finder han rimelig. Nu afventer han vurderingen af driftstabet.

Opgørelse af driftstab

Der nedsættes en taksationskommission efter samme principper, som når dyrene skal vurderes. Hans Kjær valgte også at lade kvægbrugskonsulenten vurdere driftstabet.

- Ham har jeg tillid til, og med landbocentrets økonomikonsulent i ryggen, har jeg valgt at lade kvægbrugskonsulenten vurdere driftstabet også, siger Hans Kjær.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Driftstabet bliver opgjort efter, hvad landmanden har mistet i dækningsbidrag i den periode, stalden har stået påbudt tom.

- Når man sætter en helt ny besætning ind, sker det typisk af flere omgange, for ikke at stresse dyrene. Derfor kan man lægge nogle dages driftstab til i den forbindelse, siger Ole Klejs Hansen.

At der opstår driftstab i forbindelse med lavere ydelse i starten, er noget, der bekymrer mange landmænd. Men Ole Klejs Hansens erfaring gennem en halv snes år er, at ydelsen praktisk talt er på plads fra dag et.

- Ydelsen afhænger meget af fodring, og derfor vil ydelsen meget hurtigt ligne den, man havde i den tidligere besætning. Det er jo en produktionsklar besætning, man sætter ind.

BSE giver udgifter

Selv om landmanden får erstatning for dyr og driftstab, og omkostningerne til påbudt rengøring og eventuel destruktion af foder godtgøres, vil der løbe udgifter oven i en nedslagning for landmanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg skal ud og finde en ny besætning på mere end 200 jerseykøer. Hvordan prisen er, når det lykkes mig at finde dyrene, er uvist. Genkøbsværdien er sat til den dag, da dyrene blev slået ned. Jeg får også en momsudgift ved køb af dyr, som jeg skal betale renter af. Men jeg får ikke moms af erstatningsbeløbet. Om renteudgiften dækkes ind af erstatningen af driftstab, ved jeg ikke, siger Hans Kjær.

Driftstabet er ikke blevet vurderet endnu.

Mulighed for klage

Når taksationskommissionen har vurderet erstatningernes størrelse, indsendes vurderingen til Fødevaredirektoratet.

- Når vi udbetaler erstatningen, sender vi samtidig en klagevejledning med til landmanden, oplyser økonomimedarbejder Børge Kristiansen, 2. kontor i Fødevaredirektoratet.

Landmanden får fire uger til at klage i. Hvis der er ekstraordinære omstændigheder, der berettiger til længere betænkningstid, bliver fristen forlænget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Klagen indsendes til Fødevaredirektoratet og behandles af ministeriet. Der har endnu ikke været klaget over erstatninger i forbindelse med BSE-nedslagninger.

Stat og erhverv betaler

Erstatningen af nedslagne dyr dækkes af det offentlige, og det dokumenterede driftstab dækkes med 20 procent af det offentlige og 80 procent af landbrugserhvervets produktionsafgiftsfonde.

Ole Klejs Hansen vurderer, at vi vil se mellem fem og 10 tilfælde af BSE i Danmark i de kommende år, og så vil der ikke være nogen problemer i, at erhvervet dækker de 80 procent.

- Men dukker der 100 tilfælde op – hvad jeg slet ikke tror – vil der være tale om en ny situation, som vi må tage stilling til.

- Vi havde ét tilfælde i 1992, ét i 2000, og i år har vi haft fire indtil nu. Jeg forventer ikke, at antallet vil stige i forhold til det, vi ser i dag, siger Ole Klejs Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan er reglerne

Når dyrene er smittet med BSE, vurderes hvert enkelt af besætningens dyr efter bekendtgørelse nr. 239 af 2. juni 1991 om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Efter nedslagning beregnes erstatning af driftstab efter ændring til ovennævnte bekendtgørelse ved bekendtgørelse nr. 812 af 29. oktober 1999.

Ejeren kan klage til Fødevaredirektoratet, hvis han/hun ikke mener, at regionens behandling af sagen er dækket af gældende lovgivning.

Sagt om BSE

Formand for Kødbranchens Fællesråd, Lennart Korsgaard Nielsen, om BSE, ved rådets repræsentantskabsmøde :

- Vi hævder, at Danmarks veterinære stade indebærer, at vi i princippet har mulighed for at eksportere okse- og kalvekød til samtlige verdens lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det mener jeg fortsat er tilfældet, men virkeligheden er en helt anden.

- Man kan se, at der for tiden er ca. 70 lande, som har indført BSE-begrundede importrestriktioner imod Danmark.

- Som sagt vil en del af landene være uinteressante for os, men når det er sagt, er der behov for en nøje prioritering af, hvilke destinationer vi skal bearbejde for at få genåbnet.

- Her vil østeuropæiske og mellemøstlige lande være relevante områder at tage fat på.

- Der har været en del debat om, hvorvidt det er rimeligt at slå alle dyr ned fra BSE-ramte besætninger. Og EU har også givet mulighed for, at nedslagning kan begrænses til fødselskohorten, som er defineret som alle dyr født i besætninger et år før og et år efter det ramte dyrs fødselsdato.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I den danske debat har et af argumenterne for at nøjes med fødselskohorten været, at man endnu ikke har fundet flere smittede dyr ved undersøgelser af alle de nedslagne dyr.

- I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at de tests, der anvendes, kun er i stand til at afsløre BSE i de sidste måneder af inkubationstiden, altså umiddelbart før dyret viser kliniske symptomer.

- Det er ligeledes vigtigt at fastslå, at dette ikke påvirker forbrugersikkerheden, som sikres ved, at alt SRM fjernes i forbindelse med slagteprocessen.

- Testen af slagtedyr og selvdøde dyr gennemføres ene og alene for at få et overblik over smittens udbredelse, og i sidste instans at blive erklæret BSE-frit.