De seneste år er antallet af landbrugsbedrifter raslet ned. De mindre og mellemstore gårde bliver nedlagt, og jorden solgt til naboer i stedet for til nye landmænd, der har svært ved at hamle op med de mere pengestærke eller kreditværdige etablerede kollegaer.

Det giver en strukturudvikling med større enheder, færre bønder og med en ændring af den danske landbokultur til følge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For unge landmænd betyder de færre brug øget krav til opsparing ved generationsskifte og nyetablering.

Det er alt sammen ting, der har været talt og skrevet om i årevis. Det nye er, at der nu er taget initiativ til at gøre noget ved det.

En arbejdsgruppe har udgivet en rapport vedrørende etablering af en jordbrugerfond.

Fonden har som hovedformål:

Det skal være en erhvervsdrivende fond, der opkøber jord med mulighed for livslange forpagtningsaftaler, hvor forpagter har en høj grad af dispositionsfrihed. Fonden bærer risikoen ved konjunktursvingninger, og beholder til gengæld en eventuel værdistigning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jordbrugerfondens målgruppe er primært de initiativrige og dygtige unge landmænd, som gerne vil i gang, men som mangler at opfylde kravet til egenkapital, og som kan se fordelene ved den mindskede risiko som forpagter. Desuden kunne fondens idegrundlag og formål være en yderligere grund til at ønske at blive forpagter.

Endelig er der også flere som os i Fri økologisk jord, der ud over ovennævnte ikke ser det som ønskværdigt eller rimeligt at gældsætte sig for 12 -14 millioner (eller mere) for at blive selvstændig.

I Fri Økologisk Jord ser vi jordbrugerfonden som en brugbar hjælp på struktur og etableringsproblemerne og derfor som en samfundsgavnlig langtidsinvestering.

For os at se handler debatten om jordbrugerfonden i bund og grund om VILJEN til at gå nye veje, slippe fordommene, og ikke om at se spøgelser, hvor de ikke er.

Det handler om fremtidsvisioner for landbruget. Syntes man, at dansk landbrug skal bevare sin mangfoldighed og alsidige bedriftsstørrelse, eller mener man, at en fremtid med kun 7.000 heltidsbedrifter er acceptabel?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det med alsidigheden og mangfoldigheden har efter vores mening værdi, fordi de har betydning for variationen i sædskiftet og landskabet, og for bevarelse og udvikling af landbolivet og kulturen.

I Foreningen Fri Økologisk Jord støtter vi, som skrevet, forslaget om oprettelse af en jordbrugerfond.

Dog mener vi, at der skal gøres mere for at løse det grundlæggende problem, som for os at se er kapitaliseringen af jorden og de deraf følgende jordpriser, som slet ikke står i forhold til, hvad jorden reelt kan forrente.

Hidtil har løsningen været øget intensivering og effektivisering af produktionen med nogle uheldige følgevirkninger for mennesker, dyr og natur.

Vokseværk og yderligere produktionspres er ikke løsningen fremover. Det er på tide, at vi begynder at tænke nye tanker for at komme af med dette nutidens stavnsbånd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi må sætte grænser for under hvor hårde betingelser, vi vil producere for at lave billige fødevarer. Ellers lægger vi hele produktionsansvaret hos forbrugerne, og der hører det ikke hjemme.

Med sammenhold og god gammel bondestolthed skal vi fortælle forarbejdningsindustri, detailled og forbrugere, at vi, producenterne, har en nedre grænse for, hvad vi vil kalde en forsvarlig og ansvarlig produktion af hensyn til os selv, miljøet og dyrene. Vi skal sige, at denne grænse vil vi ikke gå under, og så kommer fødevarerne til at koste derefter.

Der er allerede mange tiltag af den slags rundt omkring, og det er med til at vende forbrugerbevidstheden fra kvantitet til kvalitet.

Jeg vil henstille til at denne kronik ikke opfattelses som en del af en skyttegravskrig mellem "de rigtige" og "de forkerte", "de store" og "de små", "de få" og "de mange" osv. Sådan er den ikke ment. Budskabet er ganske enkelt:

- Lad os få nogle overordnede tanker på bordet om, hvordan dansk landbrugs fremtid skal være.Vi mener, at jordbrugerfonden har nogle gode, overordnede mål, som kan omsættes til handling, og fonden fortjener opbakning.Der kan læses mere om foreningen på vores hjemmeside:www.ecoweb.dk/fri/index.htm