Abonnementsartikel

I "Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling", som regeringen fremlagde i Folketinget i forsommeren i år, hedder det blandt andet: "Friluftsliv og naturoplevelser har stor betydning for befolkningens velbefindende og livskvalitet. Det er vigtigt at befolkningen bakker op om en bæredygtig natur- og miljøpolitik. Derfor skal befolkningen have bedre adgang til både den egentlige natur, til sko-ve og til det øvrige åbne land".

Denne målsætning står i stærk kontrast til det faktum, at antallet af stier og markveje i det åbne land er faldet med omkring 50 procent inden for de seneste fire-fem årtier, blandt andet som følge af de store strukturændringer såvel inden-for landbruget som i det øvrige samfund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne udvikling har naturligvis stor betydning for friluftslivets muligheder nu og i fremtiden, og skal man blot tilnærmelsesvis kunne leve op til den nationale målsætning, må der skabes nye alternative muligheder for befolkningens adgang til den danske natur.

Friluftslivet må have nogle af de mistede muligheder tilbage, eller der bør etableres andre former for færdselsmuligheder som erstatning for det tabte. Fri-luftslivet må kompenseres for de tabte muligheder for at færdes i det åbne land.

Regeringen nedsatte derfor et Adgangsudvalg med repræsentanter fra ejere, brugerorganisationer og offentlige myndigheder. Udvalget fik til opgave at drøfte reglerne om offentlighedens adgang til naturen og afgav sin betænkning den 12. oktober i år.

I Adgangsudvalget har Friluftsrådet ihærdigt arbejdet på at opnå forbedret adgang til naturen dels for de organiserede friluftsbrugere, dels for de uorganiserede. Det sidste er desværre ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang.

Friluftsrådet har kun i en vis udstrækning fået opbakning til forbedringer for den almindelige dansker. Der har således været meget lidt forståelse for, at den stille naturnyder, den enlige vandrer eller familien bør have lov til ydmyg færdsel i skovbunden i private skove samt langs ledelinier i landskabet og langs med vore smukke åer og bække.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Adgangsudvalgets arbejde har derfor i den sammenhæng – efter Friluftsrå-dets opfattelse – ikke leveret tilstrækkeligt gode resultater. Vi bakker naturligvis politisk op bag de forlig, der er indgået i udvalget, samtidig med, at vi har forstå-else for, at der nu skal ses på i hvilket omfang, der kan skaffes tilslutning blandt Folketingets politiske partier til de anbefalinger, som Adgangsudvalget har afgivet og eventuelle andre forslag, som kan forbedre den danske befolknings adgang til både egentlig natur, skove og det øvrige åbne land.

Under arbejdet i Adgangsudvalget har man fra jordbrugsorganisationernes side lagt vægt på, at øget adgang primært skulle sikres gennem frivillige aftaler indgået mellem den enkelte ejer og de lokale brugere. Fra Friluftsrådets side er-kender vi at frivillige aftaler kan være et glimrende supplement til generelle regler, men problemerne med at sikre befolkningen i almenhed bedre adgang til naturoplevelser kan ikke løses gennem frivillige aftaler.

Princippet med frivillige aftaler er for tilfældigt, fordi det afhænger af den en-kelte lodsejers holdning. Det er for usikkert, fordi frivillige aftaler kan inddrages "over night". Frivillige aftaler vil virke uoverskuelige især for den uorganiserede naturnyder, der vil have svært ved at få viden om lokale aftaler og endelig vil de være for uensartede fordi borgerne stilles forskelligt i de forskellige dele af landet.

Friluftsrådet har derfor i Adgangsudvalget fastholdt den betragtning, at re-gelændringer var nødvendige, hvis man skulle tilstræbe den tiltrængte forenkling i reglerne for den menige danskers adgang til naturen.

Efter Friluftsrådets opfattelse, bør den menneskelige dimension – friluftslivet – udgøre den fjerde dimension i den danske natur- og miljøpolitik, på linie med forureningsbekæmpelse, naturgenopretning og kulturmiljøet. Gode rammer for friluftslivet er en forudsætning for en folkelig opbakning til natur- og miljøpolitikken fremover.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Landboforeningernes årsmøde blev der rettet kraftige angreb på Frilufts-rådet for vore standpunkter i Adgangsudvalget. Angreb, der virker uforståelige, når man i pjecen "Landmandsværdier" bl.a. kan læse følgende: "at følge naturen gang tæt, fornemme dens forskellighed og være afhængig af vejret ...... giver glæde og tilfredshed." Denne oplevelse og livsværdi må kunne opnås af alle dan-skere og ikke blot være forbeholdt landmænd og skovejere.

Friluftsrådet har i Adgangsudvalget søgt at skabe mulighed for, at også de 85 procent af den danske befolkning, der ikke lever i landdistrikterne får mulighed for at føle glæde og tilfredshed over vores fælles natur, og mon ikke vi – ejere og brugere - også fremover vil kunne mødes i en positiv atmosfære til gavn for for-ståelse mellem land og by. Der er tilsyneladende – både hos jordbrugets organi-sationer, i regeringen og blandt friluftsorganisationerne - bred forståelse for, at der bør skabes bedre muligheder for, at den almene dansker kan nyde både den egentlige natur, skovene og det øvrige åbne land.

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for 93 organisationer inden for frilufts-liv, natur og miljø. Rådet varetager såvel organisationernes som den almene be-folknings interesser og forsøger gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde at støtte og fremme mulighederne for friluftsliv. Friluftsrådet skal fungere som rådgivende organ over for offentlige myndigheder.Side 2c:windows empa friluftsliv for alle.docc:windows empa friluftsliv for alle.doc