Abonnementsartikel

ConTerra, der er et af de nyetablerede firmaer i Agro Business Park, arbejder med at udvikle jordbundskort med hidtil uset detaljeringsgrad

ConTerra ApS er en af de virksomheder, der har valgt at benytte sig af faciliteterne i Agro Business Park.

Virksomheden startede den 1.februar i Agro Business Park og er blevet til på initiativ af fire forskere fra Dansk Jordbrugsforskning i Foulum, med støtte fra Erhvervsfremmestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

To af initiativtagerne, og anpartshavere i virksomheden, Mogens Greve, geolog, og Christian Duus Børgesen, agronom, er stadig tilknyttet Dansk jordbrugsforskning. De to øvrige anpartshavere er i færd med at etablere sig i de lejede kontorer i Agro Business Park, hvor de skal varetage firmaets daglige drift. Holger Nehmdahl, agronom, er administrerende direktør, og Poul E. Larsen, landinspektør, er salgschef.

ConTerra ApS er et eksempel på den slags virksomheder, som Agro Business Park specielt satser på at opfostre, idet den bygger på et højt vidensniveau og sigter på at øge værditilvæksten i jordbruget.

Unuancerede jordbundskort

Et af de centrale områder, ConTerra arbejder på, er at producere detaljerede jordbundskort, der langt mere præcist kan give et billede af jordbundens egenskaber, end de kort vi har til rådighed i dag.

Holger Nehmdahl mener, at de eksisterende kort kun giver en meget overordnet og ufuldstændig beskrivelse af jordbunden i de marker, de beskriver.

- De kort, vi kender i dag, bliver anvendt til formål, de ikke er produceret og egnet til. Kortene beskriver ikke rodzonen tilstrækkeligt hverken i dybden eller i udbredelsen, forklarer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De eksisterende kort er for unuancerede til, at de kan anvendes på bedrifts- eller markniveau. På disse kort fremstår markerne typisk i en enkelt farve, der markerer jordbundstypen i den pågældende mark.

På den måde er marken beskrevet, som var den fuldstændig ensartet i hele arealet, selvom der meget ofte vil være store variationer i jordbundens egenskaber inden for den enkelte mark.

Nye detaljerede kort

Et væsentligt grundlag for de nye kort, ConTerra kan fremstille, er jordbundsprøver, der bores op af markerne og bliver klassificeret.

Det nye er, at ConTerra arbejder med en detaljeret kortlægning af de enkelte marker, inden man beskriver jordbundsprøverne, plus at jordbunden beskrives for hele rodzonen.

Den detaljerede kortlægning af markerne foretages ved hjælp af EM-38-sensoren, som måler jordens elektriske ledningsevne. Denne hænger meget sammen med lerindholdet, og selvom den også kan antyde andre forhold, så er det først og fremmest ændringerne i lerindholdet, der bliver registreret ved målingerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men netop den detaljerede afgrænsning af ændringerne i jordbundsforholdene giver grundlaget for det videre kortlægningsarbejde. Afgrænsningerne bliver nemlig af ConTerra brugt til målrettet at udtage boreprøver. En boreprøve, taget inden for et delområde på sensorkortet over jordens elektriske modstand, vil med stor sikkerhed repræsentere dette delområde. Ændringer i den elektriske modstand vil som regel være forårsaget af ændrede jordbundsegenskaber. Derfor udtages der jordbundsprøver inden for alle de delområder, som sensoren har aftegnet.

ConTerras hidtidige erfaringer viser, at en enkelt mark kan bestå af et kludetæppe af forskellige jordbundstyper.

ConTerra arbejder ikke alene med en detaljeret kortlægning af variationerne i jordens egenskaber i pløjelaget af markerne. I modsætning til de gængse jordprøver, som tages i jordens pløjelag, arbejder ConTerra med undersøgelser, hvor der bores så dybt, at de får hele rodzonelaget med. Således opnår man ikke alene at få en detaljeret beskrivelse af variationerne i beskaffenheden i det øverste jordlag, men tillige ned i en dybde, der kan have en langt videre betydning.

Værdifulde kort

Direktør Holger Nehmdahl mener, at de nye jordbundskort og forbedrede beregningsmetoder, som firmaet er ved at lancere, vil få stor betydning, fordi de vil være et finmasket redskab til at beregne jordens reelle egenskaber. Dette vil have stor betydning for muligheden for at drive præcisionsjordbrug, idet man skal vide meget mere om jordens beskaffenhed, end man gør i dag for at kunne praktisere det.

Men ikke mindst har det betydning i forhold til, hvor meget kvælstof afgrøderne optager, hvor stor udvaskningen vil blive, og dermed også hvor meget man kan tillade sig at tildele.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For en landmand, der er kommet i klemme i forbindelse med en VVM-redegørelse, kan kortene fra ConTerra være et middel til at dokumentere, at hans jordbundsforhold ikke er som den VVM-redegørelse, der har klassificeret hans jorder ud fra nogle groft tegnede forudsætninger.

Beregninger af kvælstofudvaskningen fra rodzonen kan have stor betydning for udfaldet af en VVM-sag. Derfor vil de mere realistiske kort fra ConTerra sammen med forbedrede beregningsmetoder, som firmaet benytter sig af, være vigtige i en revurdering af tabet af kvælstof fra markerne.

Men Holger Nehmdahl mener tillige, at kortene vil få stor betydning for amterne, idet de kan lave mere individuelle VVM-planer. Som det er nu, laves planerne uden hensyntagen til lokale jordbundsforhold, fordi man ikke har de korrekte data at udfærdige dem ud fra. Med de nye ConTerra-kort vil amterne kunne udfærdige VVM-planerne i overensstemmelse med den varierede virkelighed, som kortene beskriver. Herved sikres at planerne tager vare på miljøet, uden at landbrugets muligheder begrænses unødvendigt.

Fremtiden

Holger Nehmdahl og salgschef Poul E. Larsen planlægger at tage på en salgsturné til de danske amter i foråret, hvor de vil præsentere firmaet og dets metoder til at indsamle og behandle jordbundsdata.

De håber også, at de i fremtiden kan få samlet en stab af dygtige medarbejdere, der kan tage ud og foretage det meget tidskrævende feltarbejde. Derved kan de selv blive frigjort til at koncentrere sig om at udvikle firmaet.: