Abonnementsartikel

Bedre tilstand i Ribe Amts vandløb og søer de seneste 20 år, viser nye rapporter fra amtet

Andelen af rene vandløb i Ribe Amt udgør 75 procent af amtets vandløb, hvilket er en fordobling siden begyndelsen af 1980"erne.

I samme periode er andelen af stærkt forurenede vandløb faldet med 60 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også amtets søer har fået det bedre. I regionplanen er 31 søer målsat, og heraf vurderes vandmiljøet i de 14 at være helt eller delvist i orden.

Resultaterne fremgår af to rapporter, som Ribe Amt netop har udsendt. De bygger på de seneste 20 års overvågning af vandmiljøet i amtet.

Varieret dyreliv

Den forbedrede vandkvalitet i søer og vandløb kan blandt andet konstateres ved at dyrelivet i vandmiljøet er blevet mere varieret.

- Vandløbsinsekter, krebsdyr med videre, der kun lever i vandløb med gode miljøforhold har spredt sig betydeligt i regionens vandløb, hedder det i amtets orientering om rapoporterne.

Også fiskebestanden i vandløbene har fået det bedre. Således er antallet af ørreder steget jævnt frem til midten af 1990"erne. De senere år er antallet dog faldet noget igen, hvilket tilskrives unormale vejrforhold i perioden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er udbygningen af de kommunale rensningsanlæg og bedre rensning på dambrugene, som får den største del af æren for vandløbenes bedre kvalitet.

Spildevand fra ejendomme

De vandløb, som fortsat har problemer med vandkvaliteten, er ifølge amtet fortrinsvis vandløb med udledninger af mekanisk renset spildevand fra ejendomme i det åbne land og forurening fra dambrugene.

Blandt de problemer, som fortsat resterer i en del vandløb, peger Ribe Amt på en del opstemninger, der forhindrer fisk og smådyr i at vandre frit i vandløbene.

Helle ikke med hensyn til okkerforureningen er der sket fremskridt i de seneste 15 år.

For at forbedre tilstanden i de søer, som fortsat har problemer, peger amtet på, at det er nødvendigt at begrænse udledningen af fosfor, og her peges især på udledningerne af spildevand fra den spredte bebyggelse på landet, men også udvaskningen af fosfor fra dyrkede arealer udgør nogle steder et problem, peges der på i amtets rapporter.