Hele tre ting kommer til at påvirke landbrugets fremtid, fremgik det af indlæggene på en LOK-konference om udfordringerne ved udvidelsen af EU.

Forude venter WTO forhandlinger, EU-udvidelsen og en revision af EU´s landbrugspolitik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I landbruget synes der at være bred enig om, at man gerne ser, at WTO-forhandlingerne falder på plads, inden EU tager fat på en reform af EU-politikken. Det er dog langt fra sikkert, at rækkefølgen bliver sådan – reformen af EU"s landbrugspolitik kommer muligvis først.

- WTO-forhandlingerne er vigtigst og må styre det øvrige.

- Vi er ikke afvisende over for afkobling af den direkte støtte til landbruget, men vi skal være meget forsigtige, for hvis vi gør støtten uafhængig af produktionen, kan vi frygte endnu flere krav fra det øvrige samfund, advarede Peter Gæmelke.

Midtvejsevaluering og måske reform

- Behovet for en tilpasning af den fælles EU-landbrugspolitik er absolut heller ikke blevet mindre af, at der er indgået en aftale om den finansielle ramme for landbrugsudgifterne i et udvidet EU, fastslog fødevareminister Mariann Fischer Boel i sit indlæg.

Kommissionens midtvejsevaluering indeholder blandt andet et oplæg til yderligere prisreduktion for korn på 5 procent samt en afskaffelse af interventionen af rug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der foreslås en ny for form miljøbraklægning, og at økologiske jordbrugere fritages for forpligtelsen til braklægning.

Væk med mælkekvoterne

For mælk må det langsigtede mål ifølge ministeren være, at kvoterne afskaffes:

- Mælkesektoren skal have mulighed for at konkurrere og udvikle sig dynamisk. Derfor finder jeg det heller ikke holdbart at fastholde status quo.

- Det er derfor positivt, at Kommissionens overvejelser synes at koncentrere sig om en yderligere tilnærmelse til verdensmarkedspriserne kombineret med en kvoteudvidelse. Det vil betyde et væsentligt skridt i retning af afskaffelse af kvoterne på sigt, fremhævede fødevareministeren.

Afkobling af støtten

Samtidig peger Kommissionen på en afkobling af den direkte støtte fra produktionen og en styrkelse af landdistriktspolitikken ved en gradvis overførsel af midler fra den direkte støtte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med en reel afkobling af støtten vil landmændene blive stillet frit i deres valg af produktion. Samtidig vil det være med til at fremme en mere ekstensiv og miljøvenlig landbrugsproduktion.

- En afkobling af støtten vil samtidig sikre EU en bedre forhandlingsposition i de igangværende forhandlinger i WTO.

- Det er selvfølgelig afgørende, at afviklingen af landbrugsstøtten sker gradvist, så vi ikke med et eneste slag ændrer rammebetingelserne for landbrugspolitikken i EU.

- Det er også vigtigt, at landbrugsstøtten i andre WTO-lande - særligt i USA – bevæger sig i samme retning som i EU, fastslog Mariann Fischer Boel.

Forslagene fra midtvejsevalueringen vil blive drøftet på det kommende rådsmøde den 27. og 28. januar 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et hav af muligheder

For dansk Landbrug og fødevareindustri rummer udvidelsen af EU´s marked et stort potentiale. Vilkårene for eksport bedres betydeligt, idet der modsat i dag vil være fri varehandel over grænserne. Det bliver vel også lettere at etablere sig i de nye medlemslande.

- Levestandarden vil hurtigt stige. Udover et stort privatforbrug er der også mange muligheder for at afsætte know how og teknologi.

- Der er i de fleste ansøgerlande generelt behov for en modernisering af de forskellige sektorer – både i primærproduktionen og fødevareindustrien, vurderede Mariann Fischer Boel.

Hun erkendte dog samtidig, at udvidelsen vil medføre øget konkurrence. Men en konkurrence og udfordring, hun hilste velkommen, idet den vil motivere dansk landbrug til at bevare det konkurrencemæssige forspring, vi har i dag:

- Det er meget opmuntrende at høre de klare udmeldinger fra blandt andet Arla Foods og Danske Slagterier om, at de vil tage udfordringen op.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tidsplan

EU-udvidelsen over tid:

WTO – forhandlingerne:

Reform af EU´s landbrugspolitik:

Kilde: Landbrugsraadet

Hovedemner i WTO-forhandlingerne

Midtvejsevalueringen i hovedtræk

Markedsordningerne:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afkobling:

Cross-compliance:

Modulation: