Abonnementsartikel

Markforsøg har vist, at en patenteret metode med syretilsætning og beluftning giver lavere tab af kvælstof

I disse år arbejdes der med mange nye metoder til at håndtere gødningen fra husdyr. Målet er blandt andet at:

Ude i landet bliver der arbejdet med disse ting – og både lokale landboforeninger samt Landskontoret for Planteavl laver hvert år forsøg, som skal belyse muligheder og konsekvenser af de forskellige metoder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Oversigt over landsforsøgene 2002 kan man på siderne 197 - 202 læse om de resultater, der er opnået i året.

Pas på med syre

Ved at tilsætte svovlsyre til gylle samtidig med en beluftning af gyllen er det muligt at reducere fordampningen af ammoniak i stalden. Dermed slipper mindre kvælstof ud til det omgivende miljø, og svineproducenten har mere N at gøre godt med på sine marker.

Men lad os tage en advarsel først:

- Man må ikke selv eksperimentere med at tilsætte svovlsyre til sin gylle. Det kan føre til dannelse af svovlbrinte, som er en meget farlig luftart, forklarer Jørgen Evald Jensen, chefkonsulent for planteavl i LandboNord.

De forsøg, der er lavet, er da også sket med en patenteret metode, hvor svovlsyren tilsættes under kontrollerede forhold og under beluftning af gyllen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis man bare hælder svovlsyre oven på gyllen, koger den op, der dannes svovlbrinte, man risikerer, at gyllen løber ud af gyllesystemet, fastslår Jørgen Evald Jensen.

Men når tilsætningen sker med det system, som Starring Maskinfabrik har udviklet, er der kontrol over processen.

Metoden har været med i den Rullende Afprøvning under Landsudvalget for Svin, og LandboNord har været med til at måle den reduktion, der sker af ammoniakfordampningen samt den udnyttelse, der har været af den forsurede gylle i marken.

- Vores resultater viser, at der er cirka 10 procent mere N i den forsurede gylle, og udnyttelsen ude i marken er cirka 10 procent bedre.

- Sammenlagt giver det mulighed for at gøde mere optimalt med sin husdyrgødning, siger Jørgen Evald Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisen for et anlæg er cirka 500.000 kr., og hertil kommer svovlsyre.

- Men jeg tror, det hænger økonomisk sammen, når der er over 200 dyreenheder i stalden, siger Jørgen Evald Jensen.

Effekt af separation

Separation af gylle kan ske efter flere metoder. Blandt de undersøgte i årets markforsøg er dekantering, hvor der sker en mekanisk separering ved hjælp af en centrifuge og Funki Manura, hvor processen er mere kompliceret.

Forsøgene belyser, hvordan virkningen af kvælstoffet har været i:

Når gyllen separeres i en dekantercentrifuge, deles den i en tørstoffraktion og en væskefraktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Væskefraktionen indeholder en stor del af kvælstoffet, men næsten ikke noget fosfor. Kvælstoffet i væskefraktionen er stort set mineralsk, og nedtrængning i jorden efter udbringning sker hurtigt.

Den anvendte gylle var forud afgasset i et biogasanlæg, og resultatet var:

Forsøgene viste desuden, at afgasset gylle har en højere N-udnyttelse en ikke-afgasset gylle.

I forsøgene blev der også sammenlignet metoder til udbringning, og det viste sig, at der ikke var statistisk sikkerhed for et merudbytte ved nedfældning frem for slangeudlægning – nedfældning er dog en fordel, hvis vejrforholdene giver stor N-fordampning (tørt og varmt).

N-koncentratet fra et Funki Manura anlæg er svær at udbringe uden fordampning og svidning af plantemassen, viser forsøgene. Tilsætning af syre har dog en gunstig effekt, men giver ikke en N-udnyttelse på højde med handelsgødning.