Abonnementsartikel

En ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser beskriver indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i gylle

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og fem amter har set nærmere på gyllens indhold af tungmetaller, stoffer med hormonlignende effekter og antibiotika.

Undersøgelsen viser, at indholdet af tungmetallerne cadmium og zink i gylle i enkelte tilfælde overskrider grænseværdierne for slam.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Zink tilsættes som vækstfremmer i foder, mens cadmium forekommer sammen med tilsætningsstoffer til foder.

Indholdet af stoffer med hormonlignende effekt er i alle tilfælde lave i forhold til grænseværdierne for slam.

- Det bør dog vurderes nærmere om der med tiden vil kunne ske en uhensigtsmæssig ophobning af nonylphenoler i jorden, konkluderer DMU i en pressemeddelelse.

Gyllen indeholder i de fleste tilfælde rester af antibiotika. DMU har ikke undersøgt om stofferne har en effekt på jordmiljøet, eller i hvilket omfang disse stoffer udvaskes fra markerne til vandmiljøet.

Resultaterne fra prøverne er sammenholdt med de grænseværdier som Miljøstyrelsen har fastlagt for slam til udbringning på marker. I langt de fleste tilfælde er resultaterne lavere end grænseværdierne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I modsætning til slam findes der ikke nogen grænseværdier for miljøfremmede stoffer i husdyrgødning.