DLR Kredit har i 2002 oplevet en kraftigt stigende udlånsaktivitet.

Bruttoudlånet nåede op på 16,3 milliarder kroner mod 12 milliarder kroner året før. Det svarer til en stigning på 36 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden for udlånsvæksten er en udvidelse af DLR Kredits udlånsområde til – foruden landbrugs- og gartneriejendomme – også at omfatte boligudlejningsejendomme, andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme.

Desuden skal årsagen til det stigende udlån findes i det faldende renteniveau, der har medført en stærkt voksende interesse for låneomlægninger.

Omdannelsen af DLR til aktieselskab i 2001 med en ejerkreds, der primært består af lokale og regionale pengeinistitutter, har også i høj grad bidraget til det høje aktivitetsniveat i 2002.

DLR Kredits nettoudlån androg 7,3 milliarder kroner i 2002 mod 2,2 milliarder kroner i 2001. Dermed har selskabet formået at komme ud over de seneste års stagnation i DLR Kredits udlånsportefølje.

Ved udgangen af 2002 androg det samlede udlån tæt på 50 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Store overskud

DLR Kredit opnåede i 2002 et resultatet før skat på 348,3 millioner kroner mod 297,8 millioner kroner året før.

Nettorenteindtægten steg fra 422,1 millioner kroner i 2001 til 483,5 millioner kroner i 2002, mens gebyrer og provisioner (netto) udviste et underskud på 79,6 millioner kroner i 2002 mod et overskud på 3,1 millioner kroner i 2001.

DLR Kredits udgifter til administration udgjorde 135,0 millioner kroner i 2002 mod 114,5 millioner kroner i 2001. Det svarer til en stigning på 18 procent.

Væksten i administrationsomkostninger henføres til det høje aktivitetsniveau, herunder til en forøgelse af antal medarbejdere i forbindelse med udvidelsen af DLR Kredits udlånsområde.

DLR Kredits resultat før kursregulering, tab og nedskrivninger samt skat svarer til forventningerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kursregulering

Rentefaldet i 2002 har medført en positiv kursregulering af værdipapirer på 90,5 millioner kroner. Året før udgjorde kursreguleringen 28,3 millioner kroner.

Tab og nedskrivninger på fordringer belaster sammenlagt regnskabet for 2002 med 22,8 millioner kroner mod 51,2 millioner kroner i 2001.

Konstaterede tab på fordringer efter regulering fra tidligere år androg 10,1 millioner kroner, mens nedskrivninger til imødegåelse af fremtidige tab er forøget med 12,7 millioner kroner sammenholdt med udgangen af 2001.

Skat af overskuddet for 2002 er beregnet til 107,4 millioner kroner, hvorefter årets resultat kan opgøres til 240,9 millioner kroner mod 206,1 millioner kroner i 2001.

Forventninger for 2003

For 2003 forventer DLR Kredit et fortsat højt aktivitetsniveau. Ejendomsomsætning og investeringer, blandt andet som led i strukturudviklingen inden for landbrugserhvervet, forudsætter et betydeligt element af realkreditfinansiering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aktiviteten inden for de nye udlånsområder – private beboelsesejendomme til udlejning og private andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme – vil antagelig fortsat øges, men hovedparten af DLR Kredits udlån vil fortsat være koncentreret til jordbrugsområdet.

DLR Kredit har for 2003 budgetteret med et lidt større overskud før kursregulering, tab og nedskrivninger på fordringer samt skat sammenholdt med 2002.

DLR Kredit ser for tiden ikke tegn på en stigning i tab på panter. Forringelsen af landbrugets økonomi i 2002 kombineret med, at der ikke umiddelbart er udsigt til en forbedring i 2003, gør, at det ikke kan udelukkes, at niveauet for tab og nedskrivninger i 2003 kan blive højere end i 2002.