Abonnementsartikel

Landbruget er et vigtigt erhverv i Danmark, og landbrugslandet er en vigtig del af vores landskab. Men landbrugsproduktionen skaber stadigt miljøproblemer dag for dag i vores land - og miljøtilstanden er alarmerende.

For at sikre en fornuftig balance mellem landbrug, natur og naboer ønsker Socialdemokraterne en øget regulering af landbrugets påvirkning af miljøet samt en ophævelse af landbrugets særregler i planloven. Hovedtanken i vores forslag er, at der bør gælde samme regler for landbruget som for anden industri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2000 nedsatte den tidligere regering et udvalg, der skulle udarbejde et grundlag for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Konklusionen på det såkaldte Wilhjelm-udvalgs arbejde var klar: Naturen og den biologiske mangfoldighed i Danmark har aldrig været fattigere - til trods for at vi lever i et af verdens rigeste lande.

Naturen kan ikke klare den nuværende intensive anvendelse, hvor cirka to tredjedele af landets samlede areal er marker, som tilmed er de mest ihærdigt dyrkede i hele EU (85 procent af markerne bliver intensivt dyrket). Udnyttelsen af Danmarks arealer er ikke bæredygtig.

Derfor har Socialdemokratiet nu fremsat et beslutningsforslag, hvor vi blandt andet kræver en individuel miljøgodkendelse af alle landbrugsbedrifter over 42 dyreenheder/30 hektar.

Den individuelle miljøgodkendelse skal tage udgangspunkt i de naturgivne forhold i området, og landbrugets belastning heraf. Det vil tilføre miljøreguleringen af landbruget en tiltrængt dimension – hensynet til det lokale miljø og belastningen heraf.

Mere konkret indebærer vores forslag, at der for alle ejendomme over bagatelgrænsen på 42 dyreenheder/30 hektar efter ansøgning skal udarbejdes en otte-årig miljøgodkendelse, der ud fra en helhedsvurdering fastlægger vilkårene for driften af landbruget i form af konkrete anvisninger, vilkår og påbud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En individuel miljøgodkendelse skal som minimum tage udgangspunkt i de følgende tre parametre:

Dertil kommer, at en ansøgning om miljøgodkendelse skal indeholde oplysninger om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Erfaringer med miljøgodkendelser af industrivirksomheder tyder nemlig på, at en sådan individuel regulering tilskynder udvikling af ny teknologi og mere miljørigtige produktionsmetoder.

Individuelle miljøgodkendelser vil ikke bare være til gavn for natur, miljø og naboer. De vil også give den enkelte landmand en række fordele. Ordningen vil gøre det helt tydeligt, hvilke reguleringer, støtteordninger og områdeudpegninger, der gælder for den enkelte bedrift.

Ud fra denne viden får landmanden et redskab, der kan benyttes til at drive landbruget mere miljøvenligt. Den dygtige landmand vil få mulighed for at øge sin produktion, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen ikke overskrides.

Landmanden skal selv indsamle og videregive de relevante oplysninger. Dette bør ske gennem et grønt regnskab. Desuden skal egenkontrollen suppleres med en mere effektiv kontrol fra myndighedernes side. Ligesom vi mener, at straffen for at bryde regler og krav skal skærpes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af hensyn til naboer og miljø skal landbrugets særstatus i planloven også ophæves. I dag har landmænd en række undtagelser, så de for eksempel ikke behøver tilladelse, hvis et nybyggeri "er nødvendigt for den pågældende ejendoms drift".

Socialdemokraterne ønsker selvfølgelig, at landmanden har gode muligheder for at udøve sit erhverv. Men samtidigt insisterer vi på, at lovgivningen må følge med tiden. Dansk landbrug har haft særregler for længe – og det har haft konsekvenser for både miljø, natur og naboer.

Nye tidssvarende regler vil efter min opfattelse også på længere sigt være til gavn for landbruget!