Separeringsanlæg opdeler gyllen i en fast fiberfraktion og en flydende væskefraktion. Et ofte stillet spørgsmålet ved separation er, om den er i stand til at få planterne til at optage kvælstoffet i den separerede gylle – og hertil kan nu svares ja.

En undersøgelse fra Danmarks JordbrugsForskning er netop afsluttet efter to år, og den viser, at planterne udnytter kvælstoffet i den separerede gylle lige så effektivt som gylle, der ikke er blevet separeret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svinegylle bedst

Undersøgelsen, der er foretaget af seniorforsker Peter Sørensen, afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, tog udgangspunkt i den useparerede gylle, der indeholdt 80 procent ammonium-N i forhold til det totale kvælstofindhold.

Planternes udnyttelse af kvælstoffet i usepareret gylle fra svin var op til 84 procent ved nedpløjning og 69 procent ved udlægning i vinterhvede. De tilsvarende udnyttelsesprocent for den separerede gylle var 85-86 procent og 69 procent.

Undersøgelsen viste til gengæld, at kvæggylle har en lavere og mere variabel udnyttelse af kvælstoffet. Den useparerede kvæggylles kvælstofindhold kunne planterne udnytte 60 procent af, mens kun 47 procent af kvælstoffet blev udnyttet ved den separerede gylle. Der tages dog forbehold for de fremkomne resultater, idet der var høj variation i undersøgelsen.

Peter Sørensen konkluderer, at resultaterne med kvæggylle tyder på, at separering ikke forringer planternes udnyttelse af kvæggyllens kvælstof.

Ammoniumtab

Undersøgelsen fra Danmarks JordbrugsForskning har også set nærmere på mulige kvælstofstab fra fiberfraktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsøg viste, at der tabes kvælstof fra fiberfraktionen. Et forsøg med vinterhvede påviste et tab på 38 procent af fiberfraktionens kvælstof både ved nedpløjning før såning i efteråret og ved udlægning i slutningen af april.

Tilsvarende tal for handelsgødning viste kun et tab på fem procent.

Peter Sørensen anfører, at tabet ved tilførsel om efteråret formentlig skyldes udvaskning og denitrifikation i løbet af vinteren. Tabet i foråret menes at skyldes fordampning af ammoniak.

I et forsøg med vårbyg viste det sig, at man kan forebygge ammoniakfordampningen. Fiberfraktionen blev i det nævnte forsøg straks overdækket med jord, og det bevirkede, at kvælstofstabet var på niveau med handelsgødningen.

Peter Sørensen anbefaler på baggrund af sin undersøgelse, at man ved separation af gylle nedpløjer fiberfraktionen hurtigt efter udbringning om foråret for netop at mindske risikoen for tab af kvælstof ved fordampning af ammoniak eller udvaskning.