Abonnementsartikel

Hvis man har en løbende produktion af stude kan man med fordel slagte efterårsfødte stude allerede ved omkring 22 til 24 måneders alderen

Stude, der afgræsser gode kløvergræsmarker, kan opnå relativ høje tilvækster.

Herved kan efterårsfødte stude i deres anden græsningssæson blive så tunge, at de kan slagtes direkte fra græsmarken allerede ved 22-24 måneder, uden at det i nævneværdig grad påvirker slagte-, kød- eller spisekvaliteten i forhold til færdigfedning på stald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er den sammenfattende konklusion af et omfattende projekt på Ammitsbøl Skovgaard, hvor stude af SDM og Jersey græssede kløvergræsmarker i omdriften, og hvor blandt andet mulighederne for slagtning af studene direkte fra græsmarken blev undersøgt.

Danmarks JordbrugsForskning (DJF) står bag projektet.

Spredning af slagtninger

Ved en studeproduktion med afgræsning af gode græsmarker er det muligt at sprede slagtningerne over året ved at vælge forskellig slagtealder for dyr født på samme årstid.

Det økonomiske resultat er bedst for stude slagtet kort tid efter 22 måneders alderen, blandt andet fordi den anden handyrpræmie derved kan nås, og fordi en længere fedningsperiode belaster det økonomiske resultat.

Derfor vil det ifølge DJF med de nuværende prisrelationer normalt give den bedste økonomi at tilstræbe en slagtealder på mellem 22 og 23 måneder. Det kan opnås ved, at de efterårsfødte dyr slagtes direkte fra græs, og at de forårsfødte slagtes fra stald efter en slutfedningsperiode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økonomi

Det økonomiske resultat for stude, der fødes i perioden maj-august, vil normalt være noget dårligere end for stude, der fødes i perioden september-april på grund af, at græsandelen kun udgør en forholdsvis lille andel af totalfoderet til dyrene der er født om sommeren.

En kontraktproduktion med krav om løbende slagtning nødvendiggør derfor sæsonbetingede afregningspriser med pristillæg i sommermånederne.

En sammenligning mellem de to racer viser, at Jerseystude kan producere oksekød af mindst samme høje kød- og spisekvalitet som SDM.

Men under nuværende afregningsforhold vil produktion af Jerseystude imidlertid give et lavere dækningsbidrag og en lavere aflønning pr. foderdag end produktion af SDM-stude.