Abonnementsartikel

En undersøgelse med deltagelse af en række danske forskningsinstitutioner viser, at udbringning af slam ikke nedsætter høstudbyttet eller ødelægger jordens frugtbarhed

Risikoen for uønskede miljøeffekter ved brugen af spildevandsslam, der overholder de danske miljøkrav, er tilsyneladende lille.

Det konkluderer en undersøgelse med deltagelse af Danmarks JordbrugsForskning og fem andre danske forskningsinistitutioner. Det fremgår af Fødevareministeriets eksterne ugebrev.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I undersøgelsesprocessen har forskere målt på blandt andet høstudbytte, stabiliteten af jordens aggregater, fosfor- og kvælstofindholdet, aktiviteten af jordens mikroorganismer, antallet af smådyr i jorden, nedbrydningen af de organiske forureninger i slammet og planternes mulige optagelse af de organiske forureninger.

Nedbrydelse i slammet

Konklusionen er, at spildevandsslam ikke nedsætter høstudbyttet eller jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet.

- Der blev heller ikke fundet tegn på, at planterne optager de miljøfremmede stoffer fra slammet. Faktisk tyder resultaterne på, at en del af de organiske forureninger ikke trænger ud i jorden, men bliver nedbrudt inde i slamklumperne, der spredes på marken, oplyser Fødevareministeriet.

Blandet deltagerne i undersøgelsen er seniorforsker Søren O. Petersen fra Danmarks JordbrugsForskning.

Han påpeger, at forskerne ikke har været i stand til at finde negative effekter på plantevækst eller jordlevende organismer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Samtidig ser det ud til, at miljøfremmede organiske stoffer ikke optages i afgrøden, og at de nedbrydes i jorden.

- Med de afskæringsværdier for udvalgte stofgrupper, som anvendes i dag, burde der ikke være betænkeligheder ved at recirkulere slammet som næringskilde på marken, siger Søren O. Petersen.