Abonnementsartikel

Plantedirektoratet har ændret på en indberetningesreglerne

For den nye planperiode er reglerne på visse områder ændret. Det sker som en følge af vedtagelsen af Vandmiljøplan III.

Samtidig er regler og frister for gødningsplanlægningen forenklet. Forenklingen følger af gennemførelse af en fælles indberetning af gødningsplanlægning og ansøgning om enkeltbetaling (hektarstøtte), samt krav om en fælles husdyrindberetning. De væsentligste ændringer er følgende:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mark- og gødningsplan

* Krav om særskilt udarbejdelse af markplan og gødningsplan ophæves. Det hidtidige krav om udarbejdelse af markplan 1. september og gødningsplan 31. marts ophæves.

Gødningsplanlægningen kan nu foretages og indberettes som en integreret del af ansøgning om enkeltbetaling, første gang den 21. april 2005.

Med den fælles indberetning får jordbrugsvirksomheden mulighed for at få beregnet sin kvælstofkvote og Fødevareministeriet får mulighed for at fortrykke kvoteoplysningerne i gødningsregnskabet.

Indberetning om husdyr.

Husdyrproducenter skal supplerende foretage indberetning om husdyroplysninger til Det Centrale Husdyrregister (CHR) første gang 15. oktober 2005.

Forudgående kan husdyrproducenten, som led i sin planlægning af blandt andet behovet for at indgå aftaler om afsætning af husdyrgødning eller indkøb af supplerende handelsgødning, få beregnet sin husdyr- og husdyrgødningsproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette sker ved at anvende et internetbaseret planlægningsværktøj i form af en regnemaskine som Fødevareministeriet stiller til rådighed på www.pdir.dk fra 1. august 2004.

Oplysninger, som indtastes her, kan gemmes og genanvendes til indberetningen af husdyroplysninger til CHR registeret, der giver Fødevareministeriet mulighed for at fortrykke oplysningerne i gødningsregnskabet.

Jordbrugsvirksomheder registreres på CVR-nummer

Den hidtidige registrering af jordbrugsvirksomheder, der udarbejder gødningsregnskab, på SE-nummer erstattes af registrering på CVR-nummer.

Forfrugtsværdi

Forfrugtsværdien af sidste års afgrøde skal indregnes i kvælstofnormerne

Forfrugtsværdien var tidligere indlagt i kvælstofnormerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dokumentation ved korrektion

Skærpede krav til dokumentation ved korrektioner af kvælstofindhold i husdyrgødning

Korrektioner af kvælstofindholdet i husdyrgødning på grund af høj fodereffektivitet skal dokumenteres for en periode på 12 måneder. Dokumentationsperioden har hidtil været på 3 måneder.

Udnyttelse af minkgylle

Krav om udnyttelse af minkgylle forhøjes til 70 procent.

Som følge af Vandmiljøplan III forhøjes udnyttelseskravet til minkgylle fra 65 procent til 70 procent.

Efterafgrøde på 10 procent

Krav om efterafgrøde forhøjes til 10 procent for visse virksomheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For jordbrugsvirksomheder, der udbringer mere end 0,8 dyreenheder i husdyrgødning pr. hektar, forhøjes kravet om efterafgrøde fra seks procent til 10 procent, samtidig med at kravet om 65 procent plantedække ophæves.

Ændringen er en udmøntning af Vandmiljøplan III-aftalen.

Sortsændring

Ændrede sorter til dyrkning af brødhvede.

Listen over hvedesorter til dyrkning er brødhvede er ændret, idet sorterne Cliff og Heroldo sættes på listen, mens sorterne Meunier, Miller, Revelj og Yacht tages af listen.