Der er nu fundet kornvalmuer i Danmark, som er resistente overfor nogle af de mest anvendte ukrudtsmidler i korn.

Valmuen er en smuk plante, men den er samtidig et ukrudt, som landmændene bør være meget opmærksomme på at få bekæmpet på grund af efterfølgende tab, skriver Fødevareministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nye forsøgsresultater viser, at der er fundet kornvalmuer i Danmark, som er resistente over for den gruppe af ukrudtsmidler, der kaldes sulfonylurea-midler.

En undersøgelse ved Danmarks Jordbrugsforskning har vist, at effekten af en sprøjtning på en biotype af kornvalmue, fundet på Djursland, er markant lavere end effekten på ”standardbiotypen”.

Resistente ukrudtsarter har indtil nu været et meget lille problem i Danmark. Afdelingen for Plantebeskyttelse på Forskningscenter Flakkebjerg, Danmarks Jordbrugsforskning (DJF), følger løbende udviklingen af resistens.

Over de seneste år har man fundet et mindre antal marker med fuglegræs og hanekro, som har udviklet resistens over for sulfonylureamidler, ligesom der er fundet flere tilfælde af agerrævehale med resistens over for en gruppe af græsukrudtsmidler. 

Resistens i ukrudt opstår som følge af den udvælgelse, der sker i forbindelse med kemisk bekæmpelse af ukrudtet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enkelte planter i den samlede plantebestand er af genetiske årsager resistente overfor bekæmpelsesmidlet og overlever derfor behandlingen, mens de følsomme planter af samme art dør.

Anvendes det samme ukrudtsmiddel år efter år på marken, vil der ved hver sprøjtning ske en udvælgelse af de resistente planter, som hvert år vil kaste frø.

Efterhånden vil de resistente planter komme til at dominere på marken, og landmanden vil opleve en svigtende effekt af sprøjtningen.

Ved mistanke om resistens overfor sulfonylureamidler bør landmanden vælge et ukrudtsmiddel med en anden virkningsmekanisme.

Som forebyggende foranstaltning mod resistens anbefales det at veksle mellem herbicider med forskellige virkemåder, eller at anvende tankblandinger af midler med forskellige virkemåder samt at have et varieret sædskifte.