Abonnementsartikel

Lov om landbrugsejendomme og Lov om drift af landbrugsjorder blev vedtaget 27. maj og træder i kraft 1. september 2004

Folketinget har i dag (27. maj) vedtaget to nye love, der skaber en god ramme for dansk landbrug i fremtiden.

Med den nye Lov om landbrugsejendomme, som populært kaldes Landbrugsloven, bliver det muligt at opretholde en konkurrencedygtig landbrugsproduktion i Danmark. Dermed sikres landmændene større råderum.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig fokuserer den nye landbrugslov stærkere på naturforhold. For eksempel bliver det nu muligt for fonde at købe landbrugsjord til naturformål, og vandværker kan købe landbrugsjord til beskyttelse af drikkevand.

Med den nye lov er det også valgfrit for landmændene, om jorden skal anvendes til landbrug eller natur. Enklere sagsbehandling ved omlægning af jorder til gavn for både landmænd og myndigheder er et andet element.

Mere jord til naturformål

Fødevareminister Mariann Fischer Boel udtaler:

- En stor del af Danmarks areal er i dag landbrugsjord, hvor der har været pligt til at dyrke jorden. Men efter loven er det nu helt i orden at udlægge jorden til naturformål. Fremtidens landmand skal altså ikke bare være producent, men også naturforvalter.

Den nye landbrugslov, der blev fremsat i Folketinget den 10. december 2003, hviler som den hidtidige på selvejet, bopælspligt og landbrugsuddannelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Loven om landbrugsjorder

Med vedtagelsen af Lov om drift af landbrugsjorder er der taget et første skridt til en samlet lov om, hvordan landbrugsjorden skal anvendes under hensyn til de driftsmæssige muligheder og til natur, miljø og landskab.

Det er et væsentligt og principielt skridt i retning af øget integration af natur- og miljøhensyn i driften af landbrugsjorden, skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Som noget vigtigt for naturen skal landmænd nu pleje de lysåbne naturtyper ved at holde dem ryddet for opvækst af buske og træer. Der bliver også bedre muligheder for at bekæmpe bjørneklo.

- Jeg er glad for, at vi nu har gennemført den mest gennemgribende ændring af landbrugsloven, der er sket de sidste årtier. Den nye lovgivning sikrer et større råderum til den enkelte landmand, samtidig med, at hensynet til natur og landbrugsproduktion ligestilles, siger Mariann Fischer Boel.

Begge love træder i kraft den 1. september 2004.