Abonnementsartikel

Fødevareministeren pålægges at søge EU-kommissionen om dispensation for tidskrav ved mærkning af kalve af hensyn til naturpleje 

Med en kovending hos Dansk Folkeparti er der pludselig flertal i Folketinget for at udskyde øremærkning af nyfødte kalve i naturplejebesætninger.

Samtlige seks partier uden for regeringen er enige om at pålægge fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) at arbejde for en dispensationsordning, som bl.a. kendes i Spanien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Begrundelsen er, at reglerne om øremærkning allerede er så snærende, at naturpleje med kvæg er umulig eller vanskelig at udføre. Dermed er reglerne til hinder for, at den danske natur kan blive græsset ordentligt.

Pålægget gives i udvalgsbetænkningen til forslaget om lov om hold af dyr. Heri skriver de seks partier, at fødevareministeren vil tage kontakt til EU-kommissionen med henblik på at undersøge muligheder og betingelser for en eventuel dispensation fra reglen om, at mærkning og registrering af kvæg skal ske inden 20 dage efter kælvningen.   

Ubehagelig indfangning til øremærkning

Christian H. Hansen (DF), der er formand for fødevareudvalget, begrunder sin ny holdning med dyrevelfærd og ikke farligheden ved at udæske moderkoens naturlige beskyttertrang.

- Der er kommet nye argumenter fra dem, der har naturpleje. Indfangningen af kreaturer i naturen kan i mange tilfælde foregå på en drastisk og ubehagelig måde, og så spiller dyrevelfærd ind, siger Christian H. Hansen.

I praksis vil der være tale om, at en kalv kan vente med øremærker op til syv måneder. Kristen Touborg Jensen (SF) håber, at dispensationen er på plads i løbet af få måneder. Han understreger, at der ikke må handles dyr fra besætningen i perioden med ikke-øremærkede kalve.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturmyndigheder frygter tilgroning

Miljøministeriet og amterne har bidraget til at vende stemningen, om end fødevareminister Mariann Fischer Boel stadig stritter imod.

- Udviklingen kan gradvis føre til, at flere skov- og naturarealer i kuperet terræn ønskes afgræsset, hvilket kan medføre problemer i forbindelse med øremærkning.

- Dette kombineret med det fortsatte fald i antallet af græsningsdyr kan komme til at påvirke Skov- og Naturstyrelsens arealforvaltning, anfører miljøminister Hans Chr. Schmidt (V), der har ansvaret for den biologiske mangfoldighed.

Nordjyllands Amts forsøg i Lille Vildmose med vildkvæg viser sig at give så store problemer med øremærkning, at amtet ikke vil udbrede forsøget til andre steder.

- Store arealer vil gro til, da der ikke er tilstrækkeligt med økonomiske midler til alternativet i form af maskinel naturpleje til de ofte ukurante, kuperede og delvis bevoksede naturarealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Samtidig er det i stigende grad vanskeligt at finde alternative græsningsdyr til naturarealer, oplyser Nordjyllands Amt.