Abonnementsartikel

Opskriften på bekæmpelse af rodukrudt for den økologiske planteavler er: Kend det, svæk det, udkonkurrer det

Den økologiske planteavler skal nøje overveje sit sædskifte og benytte sig af alle sine dyrkningstekniske fif for at undgå for meget rodukrudt.

Et økologisk planteavlssædskifte med stor andel korn fremmer nemlig udviklingen af rodukrudt; kvik især på lettere jord og tidsler på lerjorde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opformeringen af rodukrudt sker lynhurtigt, og derfor kræver det resolut handling. I tyske forsøg er tidselbestanden for eksempel blevet cirka 80 gange større i løbet af en ni-årig periode i et ensidigt økologisk kornsædskifte uden tiltag.

En konsekvent efterårsbehandling i form af skrælpløjning eller tallerkenharvning i hver afgrøde af det ensidige kornskifte kunne dog holde kvik og tidsler i skak.

Forebyg og bekæmp

Den økologiske planteavler står i et dilemma mellem et ønske om at holde mest mulig af jorden grøn i sædskiftet blandt andet med grøngødning og efterafgrøder og så muligheden for en mekanisk indsats. Har man ingen grøngødning i efteråret, koster det udbytte og konkurrenceevne til næste år – og lavere konkurrenceevne fører til en forstærket ukrudtsopformering.

Har man grøngødning i alle marker, kan man ikke udføre en efterårsbekæmpelse. En praksis med konsekvent efterårsbehandling er derfor svær at gennemføre i et økologisk sædskifte.

Derfor gælder det om på den ene side at forebygge opformering af rodukrudt, på den anden side at gennemføre en målrettet mekanisk indsats på så få arealer i sædskiftet som muligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Strategien hedder ihærdighed og held

Succesen for rodukrudt ligger i, at deres og afgrødernes vækstrytme krydser hinanden meget. Denne succes tvinger den økologiske planteavler til at genoverveje sit sædskifte og benytte sig af dyrkningstekniske fif.

Opskriften på bekæmpelse af rodukrudt består af tre dele:

Det er lettere sagt end gjort. Men med en god portion ihærdighed, en god timing og ikke mindst held, kan man komme langt. Man skal dog gøre sig klart, at målet med bekæmpelsen for en økologisk planteavler ikke er en total eliminering af ukrudtet, men at få bragt problemet ned på et acceptabelt niveau.

Og en sådan indsats koster i hvert fald – både med henblik på manglende forfrugtsværdi og direkte omkostninger.

Kvik og tidsler er de dominerende arter af rodukrudt, og derfor bliver de omtalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kvik kan udkonkurreres

Kvik kan udkonkurreres i en veletableret kløvergræsmark på kvægejendomme. Men på planteavlsbedrifter er det svært, da konkurrencen fra ugødet kløvergræs ikke er stærk nok til at kunne undertrykke kvik - der skal en mekanisk indsats til.

Kvik bekæmpes enten ved udsultning eller udtørring, hvor udtørring er den mest effektive, hvis vejret tillader det.

Udsultning af kvik er mest effektiv på arealer i lav gødningstilstand, og kommer først og fremmest på tale på stive jorder, hvor det er svært at lægge rødderne op på overfladen uden vedhængende jord, samt i våde sensomre og efterår.

Udtørring kræver en tør periode med lav luftfugtighed, en god adskillelse af jord og rødder, og helst tør jordoverflade. Når 90 procent af kvikkens rødder findes i de øverste 10 cm af pløjelaget, gælder det om at koncentrere sig om dem. Det kan ske ved at underskære kvikken i 10 cm"s dybde med vingeskær, skrælpløjning, tallerkenharve eller andet, hvorefter rødderne trækkes op på overfladen med en almindelig stubharve.

En bekæmpelse af kvik skal altid afsluttes med en veludført pløjning, og helst efter at frosten har "smagt" på rødderne. Metoden er, at først svækker man kvikken, siden begraves den.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommer kvikken alligevel op efter denne behandling, udkonkurreres den af en kraftig afgrøde. Men husk en god pløjning: det er nemlig hovedsagelig i dårligt vendte furer, at kvik bliver synlig efter en i øvrigt veludført bekæmpelse.

Tidsler

Tidsler har rødder dybt i jorden, og kan ikke rives op ved harvning. Strategien mod tidsler hedder udsultning. Overskæres planten, sender den blot nye skud op.

Erfaringer viser, at bekæmpelse i en hel vækstsæson tydeligvis svækker planten, og at problemet herved kan begrænses. Hvis der efterfølgende sås en konkurrencestærk afgrøde, vil denne kunne holde tidslerne i ave.

Behandlingen kan bestå i gentagne afhugninger, f.eks. ved brak i omdrift, eller ved konsekvent at holde jorden sort i løbet af sommeren. Radrensning har også en gavnlig effekt.

I varme og tørre efterår, som i de seneste to år, opleves ligeledes en god effekt af en mekanisk indsats efter høst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rodukrudt er en konstant udfordring for planteavlsøkologen. Men ved en konstant overvågning af udviklingen af rodukrudt i marken og en ihærdig og veltilrettelagt indsats er det muligt at kontrollere problemer med rodukrudt – også på længere sigt.

Økologisk ukrudtsbekæmpelse

I et nyt hæfte af planteavlskonsulent Inger Bertelsen, Landscentret, gennemgås praktisk ukrudtsbekæmpelse uden brug af sprøjtemidler.

Der er lagt vægt på god planlægning og anvendelse af forebyggende metoder i bogen, der er udgivet af Landbrugsforlaget.67535-1