Abonnementsartikel

Fra 1. oktober 2004 er der trådt nye bestemmelser i kraft for skovarealer og andre arealer inden for Natura 2000-områderne

Den nye skovlov og ændringer i naturbeskyttelsesloven indebærer, at visse former for driftsændringer eller aktiviteter på arealer inden for Natura 2000-områder fra 1. oktober 2004 kræver en forudgående anmeldelse til enten amtet eller Skov- og Naturstyrelsen.

Det skriver Skov- og Naturstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De driftsændringer eller aktiviteter, der skal anmeldes, er aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse eller lignende, men som kan være til skade for værdifuld natur i Natura 2000-områderne.

Anmeldelsen skal ske inden aktiviteten sættes i gang, for at myndighederne kan vurdere, om den ønskede driftsændring eller aktivitet kan påvirke arter og naturtyper negativt.

Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne NATURA 2000, et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

I Danmark kaldes områderne også for internationale naturbeskyttelsesområder, og her indgår ligeledes Ramsarområderne.