Abonnementsartikel

Frø af ukrudt i renvaren betyder både lavere kvalitet og dårligere afregning til avlerne

I de senere år har DLF-Trifolium A/S oplevet en stigende mængde ukrudtsfrø i renvarepartierne.

Konsekvenserne af den stigende forurening med ukrudtsfrø er ikke kun en dårligere kvalitet i de færdige produkter, men også en dårligere afregning for frøavleren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er derfor vigtigt at sætte ind med bekæmpelsen af såvel ukrudtsgræs som tokimbladet ukrudt i frøgræsmarken på det rigtige tidspunkt

- Det øgede indhold af ukrudtsfrø i renvarepartierne omfatter både ukrudtsgræs og tokimbladet ukrudt.

- Større mængder ukrudtsfrø i råvaren vil desuden ofte resultere i et højere rensesvind, forklarer Peter Krog-Meyer, avlschef, DLF-Trifolium.

Han fastslår, at målet derfor er rene marker, og at ukrudtsbekæmpelse derfor er meget vigtig i frømarken.

I det følgende stilles der skarpt på bekæmpelse af tokimbladet ukrudt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vær kritisk fra starten

- I frømarker, som ligger mere end ét år, er der ofte i det tidlige forår tilsyneladende ikke ukrudt af betydning. Men mange fortryder senere, at de ikke behandlede marken, og derfor må de køre med en forhøjet dosering.

- Vores råd er derfor, at man skal være kritisk fra starten.

- Kommer der erfaringsmæssigt problemer, er det bedre og billigere at bekæmpe i tide, mens ukrudtet er småt, siger Peter Krog-Meyer.

Den generelle anbefaling

En generel anbefaling mod tokimbladet ukrudt i foråret 2005 vil være en kombination af midlerne Primus og Ariane FG - eller Primus og DFF hver i halv dosering.

Det vil sige 0,05 l Primus + 1,5 l Ariane FG eller 0,05 l Primus + 0,07 l DFF pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Matrigon anvendes især mod kamille og eventuelt som forstærkning af ovennævnte blandinger.

Ligeledes anvendes Starane 180 S mod burresnerre og eventuelt som forstærkning.

Dosering vil for såvel Matrigons som Staranes vedkommende være meget afhængig af temperatur, vækstforhold og ukrudtets størrelse.

MCPA 750 anvendes især mod tidsler. Der må anvendes 0,7 liter pr. hektar i første-årsmarker udlagt i korn og op til 2,7 liter pr. hektar i flerårige marker. Normalt er 1,5 liter pr. hektar nok.

Pas på blanding af midler

- Blandinger med andre produkter som svampe-, insekt-, vækstreguleringsmidler og mangan kan i nogle tilfælde lade sig gøre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man skal dog være klar over, at selv om det kan lade sig gøre, vil der som regel være en vis risiko. Græsmidler som for eksempel Hussar anvendt i engrapgræs vil også have en effekt på mange tokimbladede ukrudtsarter, siger Peter Krog-Meyer.

Reduceret dosering er mulig

Under de rette vækst- og fugtighedsforhold vil doseringer ofte kunne reduceres med op til 25 procent.

- Det kræver dog, at man er helt klar over hvilke ukrudtsarter, der er kritiske og hvilket vækststadium, de befinder sig på.

- Det nytter ikke at have en “dagsaktuel opskrift” fra rådgiveren, hvis der går 14 dage, inden man kan foretage behandlingen.

- Målet er rene marker, og derfor er det vigtigt at få det rigtige resultat første gang. En omsprøjtning er i den sammenhæng en unødvendig og dyr løsning, pointerer Peter Krog-Meyer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Små ukrudtsfrø kan ikke frarenses

Normalt kan frø fra de fleste tokimbladede ukrudtsarter renses fra græsfrø. Men små ukrudtsfrø sætter sig fast i græsfrøets yderavne og kan ikke fjernes i renseprocessen.

Græsfrømarkerne skal derfor også holdes fri for tokimbladet ukrudt. De hyppigst forekommende tokimbladede ukrudtsarter i frømarken er kamille, fuglegræs, agerstedmoder og ærenpris. Men også arter som burresnerre, valmue og storkenæb forekommer oftere i dag end for få år siden.

- Skræpper er uønsket ukrudt og skal bortsprøjtes, da stadig flere af vores kunder stiller som krav, at færdigvaren er fri for indhold af skræppe, forklarer Peter Krog-Meyer.

Undersøg frømarkens tilstand

Man bør allerede i planlægningsfasen overveje, hvilke typer ukrudt og hvilket ukrudtstryk, der er i udlægsmarken.

Det har betydning for valg af ukrudtsmiddel og dosering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et alt for stort ukrudtstryk vil i mange tilfælde udelukke frøavl. Skal der dyrkes arter eller fine plænesorter med relativ svag konkurrenceevne, er det vigtigt, at marken er helt ren for ukrudt, siger Peter Krog-Meyer.

Såvel græsukrudt som et generelt højt ukrudtstryk vil koste udbytte og føre til en lavere renhed. En veletableret frømark er en vigtig forudsætning for en vellykket avl.

Såbedets tilberedning, udlæggets etablering og en passende plantebestand vil i samspil med blandt andet ukrudtsbekæmpelse og vejrbetingelserne danne grundlag for avlen.

En grundig ukrudtsbekæmpelse i udlæg udlagt i dæksæd er vigtig.

I udlæg udlagt i renbestand skal ukrudtet bekæmpes straks i efteråret. Splitsprøjtning anbefales for at kunne foretage den første behandling tidligt og derefter en opfølgning for at få ryddet helt op.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Behandling mod ukrudt i foråret

En kritisk vurdering skal finde sted om foråret ved vækststart.

En gennemgang af marken, gerne sammen med frøavlskonsulenten, vil afdække de bekæmpelsesbehov og -muligheder, der findes.

Derudover er det vigtigt at inddrage de forhold i marken, hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme problemer:

* Er der en større bestand af senere fremspirende ukrudt f.eks. burresnerre?

* Er der områder af marken (lavninger, gamle skel eller lignende), hvor der skal bruges en højere dosering eller pletsprøjtes med et specielt middel?

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Er der stigende problemer med tidsler og andet frøukrudt, som spredes med vinden over store afstande?

- Sådanne overvejelser er vigtige at tænke igennem for at sikre den bedste bekæmpelse, understreger Peter Krog-Meyer.

Valg af ukrudtsmiddel i foråret

Ukrudtsbekæmpelsen om foråret skal normalt bygges op omkring tre hovedmidler: Primus, Ariane FG og DFF. Derudover kan især specialmidlerne Matrigon, Starane 180 S og MCPA 750 anvendes. Express ST bruges ikke i foråret.

I flere år, da udvalget af ukrudtsmidler blev mindre, var Ariane FG og Ariane Super de mest anvendte midler, når man skulle bekæmpe en bred ukrudtsbestand.

Ariane Super blev især anvendt, hvor der var tale om renbestandsudlæg. Efter at Primus i 2003 er kommet på markedet, er Ariane Super udgået.

DFF fik i 2002 en Off-label godkendelse (anvendelse på brugerens eget ansvar). Dette middel er en velegnet blandingspartner, da det især har en god virkning på ærenpris, agerstedmoder og tvetand, hvor de fleste midler har en svag effekt.

Matrigon og Starene 180 S er velkendte specialmidler enten til målrettet brug eller som blandingspartnere. De har en skånsom virkning og kan anvendes frem til blomstring.

Gratil er et nyere produkt, som kan anvendes ved lavere temperaturer.

- MCPA er et velkendt hormonmiddel og kan i frømarker anvendes til den traditionelle bekæmpelse af hormonfølsomt ukrudt såsom agerkål, raps, brandbæger og mælkebøtte.

- Ikke mindst i kampen mod tidsel og andet rodukrudt er MCPA en vigtig indsatspartner, siger Peter Krog-Meyer.