Abonnementsartikel

Søren Mønster Sørensen og hans søn vil tilbagebetale 32 millioner kroner over fem år til deres kreditorer

Det er ikke nok at være stor, når der skal tjenes penge.

Det gælder i al fald for Mønster Sørensen Koncernen, der 22. juli 2004 trådte i betalingsstandsning med alle sine aktiviteter, der blandt andet omfatter Samsø Farmen A/S og en række ejendomme med svineproduktion i Østjylland samt en større gård i Roslev.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Helt konkret er koncernen mavelandet med en gæld på 31.990.753 kroner, som nu foreslås betalt over fem år uden forrentning i perioden, sådan at de sidste penge betales til kreditorerne 31. december 2009.

Det fremgår af et forslag til en moratorieordning, som advokatfirmaet Lett & Co, Århus, har udsendt, og som MaskinBladet er i besiddelse af.

Lav svinenotering får skylden

Med henblik på at få overblik over Mønster Sørensen Koncernens økonomiske forhold har Lett & Co bedt statsautoriseret revisor Claus Olsen, Quiros i Horsens, om at være tillidsmand. Han har i den egenskab blandt andet udarbejdet en ”Statusoversigt pr. 31.12.2004” og erklæret, at han opfylder kravene om habilitet.

Det fremgår dog af ”Oversigt over fordringshavere”, at det horsensianske revisionsfirma har et tilgodehavende på 75.561,34 kroner, som skal indgå i moratorieordningen. Med andre ord har der været en samhandel mellem revisionsfirmaet og Mønster Sørensen Koncernen før betalingsstandsningen.

Af den fremlagte statusoversigt fremgår det desuden, at tillidsmanden (Claus Olsen) mener, at baggrunden for den opståede situation er et underskud på 13,4 millioner kroner i 2003 og cirka 7,5 millioner kroner i 2004. De store underskud tilskrives blandt andet den lave notering på svin, lav pris på æg og relativt høj pris på foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De små redder skindet

Undtaget fra den foreslåede ordning er dog alle kreditorer med fordringer under 10.000 kroner samt de, der har fordringer i de af koncernens selskaber, som var solvente pr. 31. december 2004. Denne post udgør i alt 2.849.762 kroner.

Til at modsvare den store gæld er der nettoaktiver for 23.621.998 kroner sådan, at der er en negativ egenkapital i Mønster Sørensen Koncernen på 9.612.233 kroner i alt.

Inden advokatfirmaet udsendte forslaget til moratorieordning (afvikling af gælden over fem år), var der opnået tilsagn til den foreslåede ordning fra fordringshavere med et samlet tilgodehavende på 20.944.982 kroner.

Disse kreditorer er ifølge MaskinBladets oplysninger i al væsentlighed DLG, Aarhusegnens Andel og Alm. Brand Bank A/S.

Tvangsakkord er ikke et alternativ

Havde kreditorerne ikke været villige til at indgå i en moratorieordning som den foreslåede, ville der kun have været småpenge tilbage til dem. Beregningerne viser nemlig, at dividenden ved en konkurs højst ville andrage 7,16 procent af de udestående fordringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den lave dividende tager sit udgangspunkt i, at der sker en nedskrivning af ejendommenes værdi med 13,6 millioner kroner, at der skal ydes løn og fratrædelsesgodtgørelser for 300.000 kroner samt skønsmæssigt vil blive yderligere omkostninger for 6,0 millioner kroner.

Når disse beløb er trukket ud, er der kun 3,7 millioner kroner tilbage til deling mellem kreditorerne.

For DLG og Aarhusegnens Andel, der tilsammen har 7,3 millioner kroner til gode - med DLG som langt den største kreditor - ville en konkurs give et tab på 6,7 millioner kroner for de to tilsammen.

Det er derfor ikke underligt, at de begge allerede har tiltrådt moratorieordningen.

187 kreditorer i boet

Oversigten over fordringshavere er meget lang, og blandt de 187 kreditorer kan man udover de allerede nævnte også finde mange små, som slipper ud af moradset med pengene i behold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det gælder for eksempel ikke for Løgstør Apotek, der tidligere har været i mediernes søgelys. I denne sag har apoteket et tilgodehavende på 638.686 kroner, hvilket er et usædvanligt højt beløb set i lyset af den svineproduktion, Mønster Sørensen Koncernen har. Desuden har Samsø Apotek et tilgodehavende på 128.765 kroner.

Told & Skatteregion Horsens hører også til de sværere ramte, idet der her er et samlet tilgodehavende på 1,9 millioner kroner.Foto1 (grafik)