Danish Crown har i dag stillet forslag om en markant nedbringelse af selskabets kapacitetsomkostninger ved lukning af slagteriet i Odense og fordeling af de fynske slagtninger på anlæggene i Horsens og Ringsted. Desuden foreslås en effektivisering og specialisering af detailpak-produktionen til hjemmemarkedet via en samling af produktionen på to anlæg, og lukning af anlægget i Holbæk, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Slagteriet i Odense slagter i øjeblikket ca. 38.000 svin om ugen. Disse svin foreslås slagtet dels i Ringsted, hvor kapaciteten udvides, dels i Horsens, hvor kapaciteten på det nye slagteri fortsat trappes op, samt på en del andre anlæg, hvor den faldende slagtesvine-produktion i Danmark ellers ville medføre nedgang i slagtningerne. Endvidere påregnes en forøgelse af udbeningskapaciteten i Fåborg, hvor der etableres et ekstra aftenhold. I Odense beskæftiger Danish Crown-koncernen ca. 840 medarbejdere, hvortil kommer ca. 80 personer i veterinærkontrollen og hos ISS.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danish Crowns detailpak-produktion er i dag fordelt på anlæggene i Herning, Skjern og Holbæk, suppleret med en mindre produktion i Fårvang. En samling på færre anlæg muliggør en mere rationel og automatisk produktion, og afdelingen i Holbæk foreslås derfor nedlagt og produktionen overført primært til Herning, hvor der samtidigt påregnes gennemført investeringer i automatisering og effektivisering for at styrke konkurrencedygtigheden på hjemmemarkedet. Afdelingen i Holbæk omfatter også en udbeningsafdeling, som foreslås overflyttet til Ringsted. Samlet beskæftiges ca. 150 personer i Holbæk-afdelingen.

I forbindelse med den tilførte produktion til Ringsted skønnes der at blive ca. 30 nye arbejdspladser. Dette, samt den løbende rekruttering af medarbejdere til det store slagteri i Ringsted, vil indebære gode beskæftigelsesmuligheder for Holbæk-medarbejderne.

Medarbejderne i Odense vil dels kunne tilbydes arbejde i Fåborg, og dels i Ringsted og Horsens, i forbindelse med disse afdelingers kapacitetsforøgelse. Da der samlet er tale om en produktionsnedgang vil det dog ikke være realistisk at kunne tilbyde arbejde til alle.

De opsagte medarbejdere i Odense og Holbæk vil være omfattet af Danish Crown's socialplan, i det omfang der ikke kan tilbydes fortsat beskæftigelse.

- Danish Crown er i en meget stærk global konkurrence på svinekødsområdet, og det er afgørende for vor fortsatte konkurrencedygtighed, at vi udnytter alle muligheder for at nedbringe vore omkostninger. Svineslagtningen i Danmark forventes at falde i det kommende år, ligesom vi har myndighedspålæg om at afgive svin til den nystartede konkurrent i Struer. Særligt i denne situation er det afgørende, at vi hurtigt og effektivt tilpasser vore kapacitetsomkostninger. Når vi samtidigt har mulighed for at øge produktionen på andre anlæg - og dermed udnytte vore investeringer bedre - bliver resultatet uvægerligt, at vi har brug for et slagteri mindre. Og her er valget faldet på Odense dels på grund af en meget dårlig beliggenhed under trange forhold i centrum af byen, dels fordi vi har mulighed for at optrappe produktionen på de store og automatiserede anlæg både øst og vest for Odense, og dermed fortsat sikre en kort og effektiv transportvej for de fynske slagtesvin, siger adm. direktør Kjeld Johannesen, Danish Crown.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Rationaliseringen af vor detailproduktion har en helt anden baggrund. Denne produktion har været startet under ret små forhold på flere anlæg, men med den succes, som er skabt på dette forretningsområde, er tiden nu kommet til at etablere en mere tidssvarende og effektiv produktion, som vi f.eks. allerede har gjort i vor tyske afdeling. Derfor samles produktionen nu på færre enheder.

- Totalt vil de foreslåede strukturtilpasninger medføre årlige besparelser på ca. 130 mio. kr. årligt, hvilket er en markant - men også nødvendig - konkurrenceforbedring i den intensive konkurrence, som præger vort marked, siger Kjeld Johannesen.

- Nedgangen i den danske slagtesvineproduktion er i høj grad et resultat af den måde, de danske miljøregler er udformet på - idet reglerne fremmer en specialiseret produktion af smågrise, som eksporteres ud af landet, siger Danish Crowns formand, Niels Mikkelsen. Når smågrisene eksporteres, er der mindre brug for slagtekapacitet i Danmark, hvilket også påvirker beskæftigelsesmulighederne. Dette forhold bidrager til at nødvendiggøre det forslag, vi nu har fremsat, siger Danish Crowns formand Niels Mikkelsen.

- Heldigvis er det forventede fald i vore slagtninger dog ikke større, end at vi i Danish Crown hurtigt og effektivt kan tilpasse vor kapacitet og vore omkostninger. Når vi samtidig benytter lejligheden til at trappe op på de største slagterianlæg, bliver nettoresultatet heldigvis en styrkelse af vor konkurrencedygtighed, siger Danish Crown-formanden.

Forslaget indebærer lukning af slagteriet i Odense medio februar 2006 og lukning af detailpakkeafdelingen i Holbæk ved udgangen af marts næste år.