Abonnementsartikel

EU-Kommissionen har 17. august 2006 vedtaget henstilling 2006/576 om forekomst af visse mykotoksiner i produkter til foderbrug. I henstillingen opstilles vejledende grænseværdier for visse mykotoksiner i produkter til foderbrug.

"Vejledende grænseværdier" betyder, at Kommissionen ønsker at sætte retningslinier for, hvornår korn og kornprodukter samt foderblandinger kan accepteres, hvis de indeholder mykotoksiner. Samtidig ønsker Kommissionen at undgå forskelle i de grænseværdier, som accepteres i de forskellige EU-medlemslande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De vejledende grænseværdier er i første omgang sat for deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A og fumonisin B1 og B2. Grænseværdierne trådte i kraft med det samme ved vedtagelsen af henstillingen den 17. august 2006. Grænseværdierne for fumonisin B1 og B2 træder først træder i kraft pr. 1. oktober 2007 af hensyn til fødevaregrænseværdierne for samme mykotoksin.

Grænseværdierne skal betragtes som øvre vejledende grænseværdier. Grænseværdierne er forskellige fra foderstof til foderstof, da ikke alle dyrearter er lige følsomme overfor mykotoksiner. Dermed er der for fodermidler sat generelle øvre grænseværdier, mens der er sat lavere og mere specifikke grænseværdier for tilskudsfoder og fuldfoder til toksinfølsomme dyrearter.

Et eksempel er deoxynivalenol. Her er voksent kvæg en tolerant dyreart, mens kalve og svin er mere følsomme. Der er derfor sat en generel vejledende grænseværdi for fodermidler, mens tilskudsfoder og fuldfoder har specifikke og meget lavere vejledende grænseværdier for kalve og svin. De vejledende grænseværdier er alle baseret på EFSA´s1 vurderinger.

Derudover anbefales der i henstillingen, at for fodermidler, der gives direkte til dyrene, bør mængden af toksin ikke overstige den anbefalede grænseværdi for fuldfoder. Det gælder især for korn og kornprodukter.

Foderstofvirksomheder bør inkludere de vejledende grænseværdier i deres egenkontrolsystem som kritisk kontrolpunkt for acceptabelt indhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Medlemslande og foderstofvirksomheder skal aktivt deltage i overvågningen

Myndigheder og foderstofvirksomheder opfordres til aktivt at øge overvågningen for mykotoksinerne deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2, HT-2, og fumonisiner, samt samtidig tilstedeværelse af flere mykotoksiner i produkter til foderbrug samt foderblandinger. Der bør specielt fokuseres på forekomst i biprodukter og følgeprodukter fra fødevareproduktion til foderbrug. Både medlemslande og virksomheder skal indsende data til Kommissionen.

Det er Kommissionens intention, at revidere de vejledende grænseværdier i 2009. Samtidig håber man på, at man har tilstrækkeligt data til at inkludere T-2 og HT-2 i grænseværdierne.