Abonnementsartikel

I stalden kan drikkevandet i rørsystemet let blive uappetitligt og være en bakteriebombe.

En gris består af 70 procent vand, derfor er vandforsyningen samt kvaliteten et meget vigtigt parameter ved det daglige opsyn. Det økonomiske tab er stort ved en dårlig vandforsyning i form af nedsat vækst og øget dødelighed.

Grisens vandbehov

Vandbehovet hos grise er afhængig af størrelsen på dyret. Desuden spiller faktorer som fodersammensætning og staldtemperatur ind. I tabel 1 er en oversigt over de forskellige dyregrupper og deres daglige behov for vand. Som alle andre levende væsener har grise behov for vand i tilstrækkelig mængde for at fungere optimalt. Vand er vigtig for rigtig mange af kroppens processer og for fordøjelsen generelt. Grise bruger vand til reguleringen af kropstemperaturen. Derfor er grise ekstremt følsomme overfor vandmangel og kan hurtigt udvikle såkaldt saltforgiftning, hvilket giver sløvhed, slingrende gang, opkastning og høj dødelighed. Grise kan også udvikle kronisk vandmangel, hvis der er for lavt tryk på vandet, for få drikkeventiler eller hvis vandet er forurenet med bakterier og smager dårligt. Ved kronisk vandmangel bliver grisene utrivelige, sløve og det kan udvikle diarré. Hos diegivende søer kan opstå mælkemangel, urinvejslidelser og nedsat ædelyst, som kan være tegn på kronisk vandmangel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vandkvalitet et lovkrav

Det fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse, at vand til grise skal have samme kvalitet, som det der bruges til menneskers drikkevand. I drikkevandet skal man specielt være opmærksom på ammonium, coliforme bakterier samt højt kimtal. Udtagelse af vandprøver skal tages både ved indgangen til ejendommen og i stalden, da forurening af vandet kan ske både i boringen og i vandsystemet i stalden. Specielt ved drikkeventiler eller åbne vandbeholdere (for eksempel ved medicinblandere) kan bakterier trænge ind i vandsystemet og give en klæbrig belægning i vandrørene. Vandprøver skal udtages med specielt udstyr og sendes til et certificeret laboratorie. Kvalitetskrav til drikkevand kan findes på SEGES hjemmeside.

Desinfektion af drikkevandet

I stalden kan drikkevandet i rørsystemet let blive uappetitligt og være en bakteriebombe. Det skyldes den høje temperatur i stalden og stillestående vand i forbindelse med, at stalden er tom ved rengøring. Derfor er det vigtigt at desinficere vandrørene når stalden gøres ren, således at drikkevandet er rent og appetitligt ved indsættelse af nye grise. Anvend medicinblander til korrekt dosering af desinfektionsmiddel. For at sikre en effektiv rensning af vandsystemet, er det vigtigt at bruge et godkendt og dokumenteret desinficeringsmiddel. Når desinficeringsmidlet har stået i drikkesystemet minimum fire timer, skal hele drikkesystemet skylles igennem med rent vand, ved at alle drikkenipler aktiveres, indtil man er sikker på at der er koldt og rent vand igennem hele systemet. Brug eventuelt frugtfarve som indikator for, hvornår rørene er tømt for desinfektionsmiddel, inden der indsættes nye grise i stalden. Der findes flere desinfektionsmidler, som kan bruges i drikkevandet med grise i stalden, men det kræver dokumentation fra leverandøren.

Optimal vandforsyning

Nyfravænnede grise har et stort vandbehov (to til fen liter pr. dag), da deres omgivelser er varme og tørre. Hvis smågrise ikke får vand nok, vil deres slimhinder tørre ud. Med udtørrede slimhinder nedsættes deres immunforsvar, og de bliver et let offer for mange sygdomme. Vand er en selvfølgelighed i smågrisestierne, men kun få har styr på om grisene drikker af det. Mange smågriseproducenter sætter med stor succes specielle trug op til vand. Grisene får lettere adgang til vandet, hvis der er krybber med vandspejl fremfor gennem en drikkenippel. Specielt de første 14 dage efter fravænning er der meget at hente ved at tilbyde ekstra vand.

Man skal altid sikre sig, at grisenes vandforsyning er afstemt efter dyrenes vandbehov. Drikkeventiler eller drikkekopper skal placeres således, at dyrene let kan betjene dem, dette er afhængigt af fodringsprincip og stitype. Generelt bør vandforsyningen placeres i aktivitets- eller gødearealet. Normalt anbefales 15 til 20 grise pr. drikkekop, men det afhænger af drikkekoppens udformning. Ydelsen af drikkeventil eller drikkekop skal tjekkes før indsættelse af grise i stierne. En let metode er at trykke vand ud af ventilen og ned i en plasticpose i 15 sekunder. Hæld vandet i et litermål, aflæs vandstanden og gang med fire, så er vandydelsen omregnet pr. minut. Af tabel 1 kan anbefalingerne for vandydelse aflæses for de forskellige dyregrupper.

Lav et tjek af vandsystem og -kvaliteten

Opmærksomhed på søer og grises vandforsyning kan være forskellen på succes eller fiasko ved produktion af smågrise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at opnå det bedste produktivitet hos grisene er det vigtigt at sikre den rette vandingsteknik, og at vandkvaliteten er i orden. Kontakt eventuelt din lokale konsulent og få lavet en gennemgang af vandforsyningen i staldene.

Læs mere om drypvanding og vækst i Hyo.