Bregentved - FM Pork A/S har indviet det sidste af fire nye staldanlæg på Bregentved Gods. Det gigantiske produktionsanlæg skal samlet levere 120.000 slagtesvin årligt.

I byggeriet er der blandt andet fokus på at få produktionsøkonomi, arbejdsmiljø og logistik til at gå op i en højere enhed. Hvert anlæg skal producere 32.000 slagtesvin, og det er lagt an på, at to ansatte skal kunne passe de mange grise. Lars Due, driftsleder og direktør hos FM Pork fortæller om de nye stalde:

- Vi har fået et supergodt arbejdsmiljø med gode serviceområder. Drivgangen er stor nok til, at der kan stå to læs grise. Staldpersonalet skal selv drive grisene ud, og én mand kan læsse 220 grise på en halv time uden stress.

Intern benchmarking

Lars Due fortæller, at produktionen er kommet fornuftig i gang, og at han ser et fint foderforbrug, men at der skal optimeres på tilvæksten, når grisene er kørt ind.

De fire ens staldanlæg giver mulighed for intern benchmarking af produktionen. Der er lagt vægt på holdbarhed, drift- og vedligeholdelsesomkostninger med et mål om, at anlægget skal producere slagtesvin i de næste 25 år.

Bregentveds ejer Christian Moltke klippede den røde snor den 18. september da stalden blev indviet med over 2000 gæster. Greven gjorde det klart, at staldene optimerer både dyrevelfærd, klima og miljø samtidig med, at det bliver en god forretning.

- Her på Bregentved skal vi producere verdens mest klima- og miljøvenlige svinekød. Samtidig får vi den højest tænkelige dyrevelfærd, der kan måles, sagde Christian Moltke i åbningstalen.

Nye teknologier til miljø

Totalentreprenør på projektet er Gråkjær, som forklarer, at der i designet af staldene blandt andet er lagt vægt på at minimere klima- og miljøbelastningen fra produktionen, så klimabelastningen pr. produceret kg kød, bliver lavest muligt.

Gråkjær forventer meget få lugtgener, da der er installeret gulvudsug og gylleforsuring med SmellFighter. Teknologien reducerer lugten i svinestalden med gylleseparering og er blevet optaget på Teknologilisten hos Miljøstyrelsen. Der regnes med en lugtreduktion på 51 procent og en reduceret ammoniakudledning på over 70 procent baseret på forsuring.