Nye forsøg har undersøgt gylleforsuringseffekt på den direkte udledning af lattergas fra agerjord. Resultaterne ændrer ikke billedet af gylleforsuring som virkemiddel til bedre kvælstofudnyttelse og lavere klimabelastning på bedriftsniveau.

Gylleforsuring er en behandlingsteknologi, som kan reducere ammoniakfordampningen fra husdyrbedrifter.

Gennem årene er en række forskellige syrer blevet afprøvet. Svovlsyre (H2SO4) har vist sig at være mest omkostningseffektiv, og er derfor det mest udbredte forsuringsmiddel i dag. Tilsætning af svovlsyre sænker gyllens pH, og ændrer derved den kemiske ligevægt mellem ammonium (NH4+) og ammoniak (NH3), som er flygtig og derfor let fordamper. Ligevægten forskydes mod ammonium, hvilket reducerer den potentielle ammoniakfordampning.

?Gylleforsuring kan være et effektivt virkemiddel til bedre kvælstofudnyttelse og lavere klimabelastning på bedriftsniveau?

Forskellige teknologier

Gylleforsuring kan implementeres i forskellige stadier af gyllehåndteringen. Forsuringen kan finde sted i stalden, i gylletanken eller under udbringningen i marken. Den største effekt på ammoniakfordampningen opnås ved forsuring i stalden, fordi sænkningen af gyllens pH kun langsomt vender tilbage til niveauet før forsuring.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind