I forsøg med reduceret jordbearbejdning og pløjning kunne kvælstofudvaskningen ikke forudsiges ud fra beregnede kvælstofbalancer.

Siden efteråret 2002 er der udført forsøg med reduceret jordbearbejdning, herunder direkte såning, på Flakkebjerg (JB6) og Foulum (JB 4).

I forsøget er der målt udbytter og udvaskning af kvælstof (N), og der er beregnet N-balancer.

N-balancer

I forsøget er en simpel N-balance for hver parcel og vækstsæson beregnet som N-tilførsel minus N-fraførsel. Tilførslen inkluderede organisk bundet N og mineralsk N i gylle og handelsgødning samt en beregnet biologisk N-fiksering i ærter. N-fraførslen inkluderer N i kerner og frø samt halm i de tilfælde, hvor halmen er blevet fjernet.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind