Ifølge DLF er august et godt tidspunkt for etablering af kløvergræsmark.

August er et godt og sikkert tidspunkt for etablering af en ny kløvergræsmark, da den varme jord sikrer en hurtig og ensartet fremspiring, skriver DLF i en pressemeddelelse.

Sås det nye udlæg i første halvdel af august, giver det størst sikkerhed for et højt udbytte og en høj kløverandel, der øger proteinudbyttet fra marken.

Udbyttegevinsten i 1. slæt 2021 ved etablering primo august er omkring 1.000 FEN pr. hektar sammenlignet med såning omkring 1. september.

Alm. rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen og hybridraj- græs er hurtig til at etablere sig, så de kan sås længere hen i august, mens etablering af strandsvingel PLUS og strandsvingel først i august giver det bedste resultat, da de er langsomme til at etablere sig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sår du en kløvegræsblanding er det vigtigt at kløveren sås omkring 1. august på humusjord og senest 15. august på agerjord for, så den når en tilstrækkelig størrelse inden vinter. Kløver er en vigtig partner i græsmarken, da den både øger proteinudbyttet fra marken og foderoptagelsen hos køerne.

Nedenfor kan du se, hvornår du senest skal etablere den græsblanding, der passer til din foderplan og din jordtype, hvis du vil opnå et godt resultat.

rich-media-1
Illustration: DLF.

Ved etablering senere end 25. august bør du så lidt dæksæd også, skriver DLF.

Vinterhvede er den mest velegnede art som dæksæd, fordi vinterhvedens udvikling passer godt med det forventede slættidspunkt for første slæt i maj 2021. Samtidig er der næsten ingen genvækst af vinterhvede efter første slæt

Tips til sikker etablering med pløjning

- Halm fjernes hurtigst muligt.

- Pløjning, harvning, pakning samt såning af græsfrø skal helst ske i løbet af få timer for at bevare jordens fugtighed.

- Udlægget skal sås på fast tromlet eller pakket jord i cirka 1 cm dybde.

En hurtig og effektiv fremspiring af græs og især kløver sikres med en afsluttende tromling. Især på lerjord, hvor jorden kan være lidt knoldet, har en tromling god effekt på fremspiringen.

På sandjord er tromling inden såning et godt redskab til at sikre fugt omkring frøet samtidig med at det hjælper dig til at styre sådybden.

Tips til sikker etablering uden pløjning

- Du skal sætte en kort stub og mejetærskeren skal have påmonteret en avnespreder.

- Det er meget vigtigt at der ikke spildes kerner af især våbyg, da de vil kunne udkonkurrer det nye udlæg, hvis vårbyggen bliver for kraftigt. Hvis du har mange spildkorn kan det nedvisnes inden såning af udlægget, men det kræver at du høster tidligt så der er tid til det.

- Jorden bearbejdes i 10 til 12 cm dybde med en kraftig stubharve. Derefter harves med en såbedsharve i 2 til 4 cm dybde og pakkes.

- Harvning, pakning samt såning af græsfrø skal helst ske inden for en kort periode for at bevare jordens fugtighed.

- Udlægget skal sås på fast pakket/tromlet jord i cirka 1 cm dybde.

Efter såning af udlægget tromles arealet for at frøene får tilstrækkelig kontakt med jorden. På lerjord er dette specielt nødvendigt.

Afpudsning inden vinter

Bliver det nye udlæg for kraftigt inden vinter, kan det med fordel pudses af omkring 1. oktober.

Alternativt kan det græsses af enten med får eller kvier indtil 15. oktober. Fordelene ved en afpudsning/afgræsning er flere sideskud pr. græsplante og dermed en tættere mark. Samtidig får kløveren mere lys og har nemmere ved at klare konkurrencen fra græsset, skriver DLF i pressemeddelelsen.

Det er vigtigt, at få kvier og får af marken inden den trædes op, eller bliver græsset for hårdt i bund, ellers vil det gå ud over udbyttet i første slæt 2021.

Vær opmærksom på bladrandbiller og fritfluer

- Bladrandbiller kan angribe de små kløverplanter. I nyudlæg kan bekæmpelse i svagt udviklet kløver være aktuelt ved over 20 procent angrebne planter. I kraftigt udviklet kløver er bekæmpelse sjældent aktuelt.

- Fritfluer kan angribe græsplanter i 1½-2 bladstadiet, men betydende angreb ses sjældent. Bekæmpelse i etableret sædskiftegræs er normalt ikke aktuelt. Risikoen er større ved såning af græs i juli-august.

- Stankelbenlarver kan optræde ondartet i græs efter år med varme, tørre vejrforhold i juli-august fulgt af fugtige forhold i september. Der er givet en mindre anvendelse til at bruge Avaunt mod stankelben i græs og kløvergræs om efteråret. Evt. bekæmpelse udføres fra medio oktober i en mild periode ved temperatur over 5 grader C.

Det er vigtigt at bruge en stor vandmængde, dvs. minimum 200 liter pr. ha og gerne 300 liter pr. ha. Der er ingen muligheder for bekæmpelse om foråret, fordi der ikke foreligger forsøg, der påviser effekt, og fordi tyske erfaringer tyder på for ringe effekt ved forårsanvendelse.

Der kan ikke anvises andre alternative metoder med væsentlig effekt. Tromling har en vis effekt, men der er meget blandede tilbagemeldinger fra praksis om den opnåede effekt.

- Løvsnudebillens larve kan enkelte år - især på let jord - udtynde græsbestanden. Æglægning sker i maj og juni, men skaden bemærkes først fra august. Betydende angreb er meget sjældne. Bekæmpelse er ikke mulig.