Nu kan kommuner og Naturstyrelsen søge om tilskud til at udtage landbrugsarealer til lavbundsprojekter.

Fremover er der flere muligheder for at få tilskud til et lavbundsprojekt i Danmark, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Landbrugsstyrelsen har justeret i ordningen, hvor kommuner og Naturstyrelsen kan søge om tilskud til forundersøgelse og etablering af et lavbundsprojekt.

Konkret er det nu muligt at udføre lavbundsprojekter på kulstofrige lavbundsjorder med mindst seks procent organisk kulstof. Før var kravet mindst 12 procent organisk kulstof. Samtidig bliver det i år muligt at etablere lavbundsprojekter i kystvandoplande uden kvælstofindsatsbehov. Det betyder, at der nu kan laves lavbundsprojekter i hele landet.

- Lavbundsprojekter hjælper klimaet, vandmiljøet og naturen, fordi vi med projekterne får taget landbrugsarealer ud af drift, så der udledes mindre CO2 til atmosfæren og mindre kvælstof ud i vandmiljøet. I år har vi åbnet op for, at jorde med mindre kulstof også kan udtages, og at der kan laves lavbundsprojekter i hele Danmark, siger enhedschef Mette Hyldebrandt-Larsen.

Tidligere var det et krav, at lavbundsprojekter skulle ligge i de områder, hvor vandområdeplanerne har indsatsmål for ordningen, skriver Landbrugsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ændringerne betyder, at en række projekter, der ikke kunne leve op til de tidligere krav, nu kan genansøges. Det er ligeledes muligt at søge om tilskud til supplerende forundersøgelser, hvis ændringerne giver anledning til behov for genberegning af klimaeffekten.

Når arealerne ikke længere dyrkes og vandstanden hæves, nedsættes nedbrydningen af jordens kulstofpulje. Det betyder, at CO2-udledningen til atmosfæren reduceres. Når landbrugsdriften ekstensiveres eller helt ophører, udledes der også mindre kvælstof til vandmiljøet, både fra områderne selv og fra omgivende arealer. Samtidig bliver der bedre plads til naturen, så dyre- og plantelivet får bedre forhold.