Tørring og oplagring af kvalitetskorn er ikke anderledes end tørring og oplagring af almindelige afgrøder, men der er faldgruber. Hurtig nedtørring og tilstrækkelig beluftning sikrer, at kornets kvalitet bevares og pristillægget sikres.

Når man overvejer at dyrke kvalitetskorn, bør man overveje om gårdens korntørrings- og opbevaringsfaciliteter er egnede, da det er afgørende for det økonomiske resultat. Processen fra høst til levering kan deles op i to kategorier:

-Korrekt dimensionering og brug af faciliteter for at løse tørrings- og opbevaringsopgaven.

- Tilsyn og beluftning af afgrøden frem til levering.

Det er vigtigt at spørge sig selv: Er det eksisterende anlæg egnet?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Tørring af specialafgrøder vil oftest foregå på et planlager. Det er ikke fordi, for eksempel stålsiloer ikke kan anvendes til opgaven, men fordi et planlager giver mulighed for at opdele afgrøderne i mindre portioner. Når der indgås kontrakt med en aftager af specialafgrøder, indeholder kontrakten oftest et krav om, at afgrøden skal kunne opbevares en vis periode. Derfor skal det overvejes, om man råder over de fornødne tørrings- og opbevaringsfaciliteter, siger Henning Sjørslev Lyngvig, Landskonsulent, Maskiner og Markteknik, PlanteInnovation i Seges.

Ekstra afgrøder stiller krav om ekstra silorum. Er de til rådighed? Kan ekstra rum indbygges i det eksisterende anlæg, eller kræver den ekstra afgrøde en større tilbygning? Det kan eventuelt undersøges, om en tidlig afgrøde som for eksempel vinterraps kan leveres umiddelbart efter nedtørring. Hvis det er tilfældet, kan tidlig levering måske løse problemet, fortæller konsulenten.

Brug af planlager

- Når et plantørringsanlæg skal dimensioneres er det vigtigst at sikre en tilstrækkelig luftmængde i alle hjørner. Som en grundregel skal blæseren kunne levere 360 kubikmeter luft i timen pr. kvadratmeter gulvflade. Det svarer til en lufthastighed på 0,1 m/s op gennem kornet. Tilstrækkelig luftmængde og hastighed skal sikre, at der ikke dannes kondens i kornets øvre lag.

Blæseren skal ud over den tilstrækkelige luftmængde kunne overvinde kornets modtryk, der måles i millimeter vandsøjle. En oplagshøjde på én meter korn skaber et modtryk på 40 millimeter vandsøjle. Ved 2,5 meter oplag er modtrykket 100 millimeter vandsøjle. Hertil skal overgangsmodtrykket på 20 millimeter vandsøjle tillægges.

- Stigende vandindhold i kornet medfører et stigende modtryk. Derfor skal kornets oplagshøjde reduceres tilsvarende. Korn kan tørres i 2,5-3 meters højde ved et vandindhold på 20 procent. Ved stigende vandindhold skal oplagshøjden reduceres med 20 centimeter for hver procent vandindholdet overstiger 20.

Den nødvendige luftmængde under tørring er 200-300 kubikmeter i timen pr. tons op til et vandindhold på 20 procent. Ved et vandindhold over 20 procent anbefales 300-400 kubikmeter luft i timen pr. tons.

For at overholde disse krav skal der i planlægningsfasen desuden tages hensyn til kanallængder og dimensioner. Dette arbejde kræver specialviden. Derfor bør man rådføre sig med sin lokale maskinkonsulent eller med en egnet repræsentant fra en leverandør af siloanlæg, anbefaler konsulenten.

Med eller uden varme

En af de forskelle, der er på tørring af foderkorn og kvalitetskorn er netop at der skal være øget fokus på at sikre kvaliteten. Derfor er det essentielt at kvalitetskorn nedtørres så hurtigt som muligt. Flere undersøgelser viser, at blandt andet toxinindholdet i vådt korn kan stige til et kritisk niveau på én uge. Derfor er den generelle anbefaling, at nedtørringen foretages på ikke mere end én uge.

- Det vil i "våde" høstår medføre, at der skal bruges varme. Varmeanvendelse kan i nogle situationer være åbenlyst nødvendigt. I andre situationer kan man stå i en situation, hvor man er i tvivl om nødvendigheden af varmetilsætning, fordi vejrudsigten er usikker. I den situation bør man holde sig for øje, at en mulig kvalitetsforringelse vil fjerne den merindtægt, som påregnes. I nogle kontrakter stilles der desuden krav om erstatning ved manglende leverance, fortæller Henning Sjørslev Lyngvig.

Derfor kan anvendelse af varme under tørring betragtes som en forsikring, der betales for at sikre, at man kan levere den aftalte kvalitet. Der har siden høsten 2011 været flere indrapporteringer om partier af korn og frø, som på grund af utilstrækkelig eller uens tørring er blevet kasseret.

Tilsætning af varme på et planlager må ikke overstige 4 grader. Blæseren vil opvarme luften yderligere 1-2 grader. Ved tørring af kvalitetskorn anbefales det generelt ikke, at korntemperaturen overstiger 40 grader i alle områder af tørrezonen.

- Husk på at kornet ofte slår sig lidt efter endt tørring. Jeg har i år hørt fra flere, der lige manglede den sidste halve til hele procents nedtørring ved levering. For landbrug med store partier af specialafgrøder kan det anbefales at råde over supplerende tørringsformer. Den bedste og dyreste løsning er et gennemløbstørreri. For mange vil denne løsning ikke være relevant, da der kræves en vis volumen, før investeringen er økonomisk rentabel. Alternativt kan mindre portionstørrerier anbefales som et beredskab til "våde" høstår. Nogle landmænd eller maskinstationer udfører løntørring med for eksempel en tørrevogn, fortæller landskonsulenten.

Tilsyn frem til levering

- Det er vigtigt så hurtigt som muligt at få korntemperaturen ned på 10 grader grader. Målsætningen er en temperatur på 0-5 grader. Først her er kornet lagerfast. Da temperaturen i høstperioden er væsentlig højere, er efterfølgende beluftning vigtig. Typisk beluftes kornet to gange før levering. Første gang, når lufttemperaturen er cirka 5 grader, og anden gang på en frostklar vinterdag med lav temperatur og luftfugtighed.

- En af de store faldgruber er faktisk at huske tilsynet med kornlageret efter endt tørring. Der bør jævnligt tages prøver i hele kornets oplagshøjde for at fastslå korntemperaturen. Der findes flere elektroniske systemer, hvor følere i kornstakken kan overvåge kornlageret. Overvågningen kan gøres lige så godt manuelt. Det vigtige er, at det bliver gjort, siger landskonsulenten.

Korntemperaturen skal hurtigst muligt ned til 10 grader. Målsætningen er en korntemperatur på 0-5 grader. Kontroller jævnligt korntemperaturen. Beluft ved stigning. Stigende korntemperatur indikerer, at kornet er ustabilt. Der er fare for kvalitetsforringelse.

- Økonomien i et nyt planlager afhænger af materialer, fyldnings- og tømningssystem, og om råhuset haves i forvejen. Omkostningen udgør typisk 70-100 kr./hkg. Et beregningseksempel på baggrund af et planlager med en kapacitet på 10.000 hkg og en afskrivningsperiode på 20 år viser en gennemsnitlig årlig omkostning på 8-10 kroner/hkg. Omkostningen til nedtørring af gennemsnitlig tre procent vand udgør i eksemplet yderligere cirka fire kroner pr. hkg. Egen tørring er typisk meget konkurrencedygtig med løntørring på grund af lavere driftsomkostninger og tørresvind, siger Henning Sjørslev Lyngvig.