Ifølge Organe Institute er landbrugets emmission af ammoniak højere end hidtil antaget.

Landbrugets emissioner af ammoniak er højere end hidtil antaget, idet anvendelsen af gylleforsuring er halveret fra cirka 20 til cirka 10 procent af den danske gylleproduktion som følge af Fødevare- og Landbrugspakken. Det skriver Organe Institute ApS i en pressemeddelelse.

Nedgangen i anvendelse af gylleforsuring skal ses i sammenhæng med normaliseringen af gødningsnormerne med Regeringens 16-punkts plan (samt Fødevare- og Landbrugspakken) der sigter mod emissionsbaseret regulering af landbruget og i tråd med dette har fjernet en politisk bestemt reduktion af kvælstofnormerne i forhold til økonomisk optimal gødskning, som har være i kraft siden 1999. De højere kvælstofnormer har således reduceret gevinsten ved brug af teknologier som for eksempel forsuring. En nylig fremskrivning til 2035 over ammoniakemissioner i Danmark foretaget for Miljøstyrelsen af Aarhus Universitet, hviler således på et forkert grundlag med hensyn til antagne forudsætninger om anvendelse af gylleforsuring.

Gylleforsuring er en effektiv teknologi til at reducere ammoniakemissioner, blandt andet dokumenteret via Miljøstyrelsens Teknologiliste, der er baseret på grundige videnskabelige tests. Et scenarie for forsuring af halvdelen af gyllen i Danmark viser at vi, alt andet lige, vil være tæt på at opfylde politiske målsætninger vedrørende ammoniakemissioner, udledningen af kvælstof til vandmiljøet vil via atmosfærisk deponering blive reduceret med en mængde svarende til vores nuværende målsætning, der opnås et væsentligt bidrag til reduktion af drivhusgasemissionerne fra landbruget, landbrugets store bidrag til forurening af luften med svovlbrinte vil blive reduceret, og samfundets udgifter til sundhedssektoren vil blive nedbragt. Scenariet vil kræve investeringer på 400 millioner kroner og dertil give årlige omkostninger på cirka 29 millioner kroner Konklusionerne stammer fra en ny redegørelse om gylleforsuring i den nuværende økonomiske og politiske kontekst, publiceret på http://www.organe.dk.

- Gylleforsuring er en win-win teknologi der frembyder fordele for både landbruget og miljøet. Forsuring af halvdelen af den danske gylleproduktion vil bidrage væsentligt til at opfylde en række miljømæssige målsætninger, specielt vedrørende ammoniak, udtaler Henning Lyngsø Foged, Organe Institute.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Gylleforsuring er en mild korrektion af gyllens pH, hvorved flygtigt ammoniak i gyllen omdannes til stabilt ammonium. Danmark er internationalt absolut i førersædet med innovative teknologier til gylleforsuring, og EU har i 2017 officiel anerkendt gylleforsuring som en effektiv og billig metode til at reducere landbrugets påvirkning af miljøet.