Dansk forbud mod bredspredning af gylle bør udbredes til resten af EU.

Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen (V) afviser i et svar til Lisbeth Bech Poulsen (SF) komme med et bud på, hvor mange flere årlige dødsfald - i både Danmark og udlandet - der kan forventes som følge af, at regeringen kun vil reducere landbrugets ammoniakudslip med seks procent frem for 24 procent.

Eva Kjer Hansen peger på, at Danmarks ammoniakudslip allerede i dag er reduceret med væsentligt mere end EU gennemsnittet på seks procent i forhold til 2005:

- Ifølge seneste årsopgørelse for 2013 fra Aarhus Universitet, DCE, er ammoniak-udledningen reduceret med mindst 16 procent. Danmark ligger helt i front i EU med at reducere ammoniakudledningen, men selv på den baggrund er en målsætning om en reduktion på 24 procent i 2020 meget ambitiøs, også i lyset af den usikkerhed, som fremskrivninger af emissioner er forbundet med, påpeger ministeren.

Forbud mod bredspredning

Hun understreger samtidig, at reduktionsindsatsen i Danmark nås med eksisterende virkemidler og uden yderligere samfundsmæssige omkostninger eller tab af produktion og konkurrenceevne i landbruget:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Danmarks andel af EU's samlede ammoniakudledninger udgjorde i 2005 kun 2,3 procent og er reduceret siden. De øvrige EU-lande står således for op mod 98 procent af udledningen. Det er derfor afgørende, at de øvrige medlemslande også løfter deres del af opgaven, og regeringen finder ikke, at der i dag er tale om en fair byrdefordeling mellem medlemslandene, når det gælder reduktionsmål. Derfor har jeg indledt drøftelser med kommissionen om EU's reduktionsmål i 2020. Samlet set kunne man gøre meget mere på europæisk plan, hvis man så på fælles virkemidler til at reducere udledningen af ammoniak. Siden 2002 har man i Danmark haft et forbud mod bredspredning af gylle. Det ville have en stor effekt, hvis dette krav blev udbredt til resten af EU, svarer Eva Kjer Hansen

Samspil

Hun forklarer ligeledes, at selvom det obligatoriske krav om randzoner fjernes, vil der stadig være mulighed for på frivillig basis at anvende randzoner til opfyldelse af andre miljøkrav i relation til kvælstofreduktion:

- På den måde vil en del af randzonernes effekter blive bibeholdt. Udover randzonerne vil der også fortsat være korridorer for spredning af flora og fauna i det åbne land i form af to-meter bræmmer langs en lang række vandløb. Som miljø- og fødevareminister har jeg en klar ambition om at skabe bedre forhold for afgrødeproduktion i samspil med natur og miljø. For at nå dertil er det nødvendigt at ændre de eksisterende gødskningsregler, som stiller alt for rigide rammer for landbrugsproduktionen. I forbindelse med at de konkrete ændringer af gødskningsreglerne bliver gennemført, vil de miljø- og naturmæssige konsekvenser naturligvis blive opgjort, oplyser ministeren.