Der er mulighed for kraftigt at reducere udledningen af drivhusgassser i dansk landbrug og samtidig øge produktionen af biomasse, viser forskning fra DJF.

Dansk landbrug bidrager til cirka en fjerdedel af den samlede drivhusgasudledning i Danmark. Det skyldes, at Danmark har en meget intensiv landbrugsproduktion med en betydelig eksport af landbrugsprodukter.

Ifølge forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet er der gode muligheder for næsten at halvere landbrugets udledning af drivhusgasser og samtidig øge biomasseproduktionen i Danmark. Det skriver DJF på fakultetets hjemmeside.

Hvordan det kan lade sig gøre vil seniorforsker Tommy Dalgaard komme ind på i et indlæg på Plantekongres 2011, som holdes i Herning 11-13. januar 2011. Indlægget bygger på en lang række forskningsresultater udført af forskere fra DJF.

Det anslås, at dansk landbrug i 2010 udleder cirka 10,7 millioner ton CO2-ækvivalenter - heraf 3,7 millioner ton fra methan, 6,3 millioner ton fra lattergas og 0,8 millioner ton fra reduceret binding af kulstof i jorden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Ud fra en teknisk-økonomisk betragtning vil det være realistisk at reducere landbrugets netto udledning af drivhusgasser til cirka 5,9 millioner tons CO2-ækvivalenter i 2050 svarende til en reduktion på 45 procent i forhold til 2005, siger Tommy Dalgaard.

Bioenergi en del af løsningen

En af løsningerne til at sænke landbrugets udledning af drivhusgasser er at øge produktionen af biomasse til energi.

- Det vil medvirke til at fortrænge et fossilt energiforbrug, der ellers ville have givet anledning til en nettoudledning af CO2. I de kommende år kan forventes en betydelig stigning i landbrugets produktion af biomasse til energi, siger Tommy Dalgaard.

Han forventer samtidig en stigning i arealet anvendt til økologisk fødevareproduktion. Arealet anvendt til byer, veje og skove vil også stige, så arealet anvendt til konventionelt fødevareproduktion vil falde.

Forskerne forventer samtidig, at husdyrbrugets effektivitet vil stige yderligere. Det vil alt andet lige betyde et fald i udledningen af drivhusgasser målt pr. dyreenhed. I 2050 forventes dansk køer at yde 13.600 kg mælk pr. årsko (sammenlignet med 8.922 kg i 2008) og danske søer at producere 35,0 grise pr. årsso (sammenlignet med 25,5 grise pr. årsso i 2008).