Der er stadigvæk muligheder for at forbedre udnyttelsen af næringsstoffer i husdyrgødning, men det kræver omtanke og investeringer på den enkelte bedrift, viser forskning.

Tab af kvælstof fra landbruget er kraftigt reduceret i de senere år, men det er nødvendigt at reducere det endnu mere for at beskytte miljøet.

Med hensyn til at forbedre udnyttelsen af kvælstof fra husdyrgødning er de laveste hængende frugter allerede plukket, men der hænger stadigvæk nogle frugter tilbage på træet, ifølge forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet.

- Hvis man skal opnå mere, er det nødvendigt med mere omkostningstunge tiltag samt øget omtanke på den enkelte bedrift. Nogle af de muligheder, som landmanden har, er at sprede gødningen eller gyllen på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og at benytte sig af diverse måder at behandle gødningen eller gyllen på, siger seniorforsker Peter Sørensen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø ved DJF.

Begræns tabene

Anvendelse af gylle på græs og vinterraps i september-oktober bør undgås, idet risikoen for udvaskningstab altid vil være større på dette tidspunkt.  

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er tilladt at udbringe faste gødninger om efteråret før såning af vintersæd, selvom vi ved, at dette medfører større risiko for N-udvaskning i forhold til forårsudbringning. Hvis bedriften kun har vintersæd, er alternativet store ammoniaktab efter udlægning af gødning på afgrøden om foråret, siger Peter Sørensen og fortsætter:

- Tabene kan begrænses ved et krav om nedpløjning/nedharvning af fast gødning om foråret, men det vil på nogle bedrifter indebære behov for flere forårssåede afgrøder eller afsætning af den faste gødning.

Reduktion af ammoniakfordampningen efter udbringning af gylle i etablerede afgrøder er stadig en udfordring, og problemet er størst med kvæggylle. Nedfældning i afgrøden reducerer ammoniaktabet, men medfører ikke nødvendigvis øget udbytte. Nye undersøgelser tyder på, at markforsuring af gylle kan virke lige så effektivt som nedfældning på ammoniaktabet, samtidigt med at afgrødeskader kan undgås.

Peter Sørensen fortæller mere om at optimere udnyttelsen af kvælstof i husdyrgødning ved Plantekongres 2011, som afholdes i Messecenter Herning den 11.-13. januar.